Naša služba finančný lízing nehnuteľností, resp. spätný finančný lízing nehnuteľností je výhodnejšia oproti iným finančným produktom ponúkaným na trhu.

V rámci našich produktov týkajúcich sa nehnuteľností Vám ponúkame možnosť financovať:

 • administratívne budovy
 • polyfunkčné budovy
 • výrobné a skladové haly
 • obchodné priestory
 • reštauračné priestory
 • priestory na spoločenské vyžitie
 • prevádzkové priestory
 • iné komerčné nehnuteľnosti

Klient má na výber 2 základné formy financovania:

Finančný lízing nehnuteľnosti

MONAQ Leasing ako prenajímateľ bude právnym vlastníkom nehnuteľnosti, klient ako nájomca sa stáva jej reálnym ekonomickým vlastníkom. Doba lízingu je v tomto prípade minimálne 60% doby odpisovania nehnuteľnosti

Operatívny lízing nehnuteľnosti

Je vo svojej podstate nájom nehnuteľnosti. Na rozdiel od finančného lízingu nie je pri tomto type financovania dohodnuté zmluvné predkupné právo kúpy predmetu nájomcom, pričom po skončení nájmu je možné nehnuteľnosť odpredať nájomcovi alebo tretej osobe (pri dodržaní podmienok zákona o dani z príjmov). Pri tomto type financovania sa splátky stávajú daňovo uznateľným výdavkom u nájomcu

Operatívny lízing je zameraný na využitie účtovných a daňových výhod financovania bez technickej starostlivosti o financované predmety

Pri posúdení financovania kladie naša spoločnosť dôraz na univerzálnosť, technický a ekonomický stav financovanej nehnuteľnosti s následným zohľadnením ekonomickej bonity a financovateľnosti klienta

Základné obchodné podmienky:

 • doba lízingu 12 rokov (144 mesiacov) až 24 rokov (288 mesiacov)
 • splácanie lízingových splátok na mesačnej / štvrťročnej báze
 • splácanie lízingových splátok rovnomerné / nerovnomerné (sezónne)
 • výška akontácie na základe požiadaviek (možností) klienta, stanovená individuálne s ohľadom na ekonomický a technický stav financovanej nehnuteľnosti
 • individuálne stanovená výška odpredajnej hodnoty (kúpa po splatení lízingu) sa na základe možností klienta

Zmluvná dokumentácia

 • zmluva o budúcej zmluve o nájme nehnuteľností s následnou možnosťou jej kúpy (predbežná lízingová zmluva)
 • kúpna zmluva na budúci predmet financovania (lízingu)
 • zmluva o nájme nehnuteľnosti s následnou možnosťou jej kúpy (lízingová zmluva), po predložení listu vlastníctva preukazujúceho vlastníctvo nehnuteľnosti lízingovej spoločnosti
 • splátkový kalendár
 • poistenie predmetu financovania (lízingu) a vinkulácia poistného plnenia
 • preberací protokol a odovzdanie predmetu financovania (lízingu) do dlhodobého užívania klientovi v pozícii lízingový nájomca