Lízing Úver
✔ klient nemusí vykazovať zisk za minimálne dve zdaňovacie obdobia, aby získal lízingové financovanie, s čím priamo súvisí aj odvodové zaťaženie pre nasledujúci rok ? klient musí vykazovať zisk za minimálne dve zdaňovacie obdobia, aby získal úverové financovanie, čím si zvýši svoje odvodové zaťaženie pre nasledujúci rok
✔ všetky náklady spojené s lízingovým financovaním (napr. úrok, poistenie) znižujú základ pre zdaniteľné plnenie ? úverová splátka nemá vplyv na výšku základu dane pre zdaniteľné plnenie
✔ finančný lízing umožní, že klient o financovanie si môže uplatniť zrýchlený odpis predmetu financovania (napr. z 20 rokov na 12 rokov), a tým aj tvorbu interných zdrojov cez znížené zdaniteľné plnenie ? bankový úver neumožní, že klient o financovanie si môže uplatniť zrýchlený odpis predmetu financovania (dĺžka 40 rokov, resp. 20 rokov), a tým aj tvorbu interných zdrojov cez znížené zdaniteľné plnenie
✔ v prípade spätného finančného lízingu je možnosť zosúladiť potrebu úhrad s tvorbou zdrojov z dôvodu jeho dlhého trvania ? bankový úver neumožňuje efektívne zosúladiť potrebu úhrad s tvorbou zdrojov z dôvodu jeho krátkeho trvania
✔ spätný finančný lízing umožní kryť prevádzkové potreby strednodobými, pripadne až dlhodobými zdrojmi ? bankový úver neumožní kryť prevádzkové potreby strednodobými, pripadne až dlhodobými zdrojmi
✔ lízingové financovanie je zabezpečené predmetom financovania a nevyžaduje dodatočné hmotné zabezpečenie ? bankový úver je zabezpečený predmetom financovania a vyžaduje dodatočné hmotné zabezpečenie (napr. hnuteľný majetok, pohľadávky, obchodné podiely v spoločnosti, notárske exekučné zápisnice a pod.)
✔ finančná služba je dostupná, individuálnarýchla, bez zbytočnej byrokracie a administratívnej náročnosti ? bankové financovanie zo sebou prináša administratívnu a byrokratickú záťaž pri posudzovaní financovania, ako aj počas celého jeho trvania a nezohľadňuje individuálne potreby žiadateľa