SWOT analýza

SWOT analýza

Swot analýza je základným nástrojom, ktorý sa používa na vyhodnotenie súčasného stavu podniku zo 4 rôznych hľadísk a to z pohľadu silných a slabých stránok, a z pohľadu príležitostí a hrozieb, ktoré na podnik vplývajú. Pomocou tohto nástroja je možné