Lízing

 • klient nemusí vykazovať zisk za minimálne dve zdaňovacie obdobia, aby získal lízingové financovanie, s čím priamo súvisí aj odvodové zaťaženie pre nasledujúci rok

Úver

 • klient musí vykazovať zisk za minimálne dve zdaňovacie obdobia, aby získal úverové financovanie, čím si zvýši svoje odvodové zaťaženie pre nasledujúci rok
 • všetky náklady spojené s lízingovým financovaním (napr. úrok, poistenie) znižujú základ pre zdaniteľné plnenie
 • úverová splátka nemá vplyv na výšku základu dane pre zdaniteľné plnenie
 • finančný lízing umožní, že klient o financovanie si môže uplatniť zrýchlený odpis predmetu financovania (napr. z 20 rokov na 12 rokov), a tým aj tvorbu interných zdrojov cez znížené zdaniteľné plnenie
 • bankový úver neumožní, že klient o financovanie si môže uplatniť zrýchlený odpis predmetu financovania (dĺžka 40rokov, resp. 20 rokov), a tým aj tvorbu interných zdrojov cez znížené zdaniteľné plnenie
 • v prípade spätného finančného lízingu je možnosť zosúladiť potrebu úhrad s tvorbou zdrojov z dôvodu jeho dlhého trvania
 • bankový úver neumožňuje efektívne zosúladiť potrebu úhrad s tvorbou zdrojov z dôvodu jeho krátkeho trvania
 • spätný finančný lízing umožní kryť prevádzkové potreby strednodobými, pripadne až dlhodobými zdrojmi
 • bankový úver neumožní kryť prevádzkové potreby strednodobými, pripadne až dlhodobými zdrojmi
 • lízingové financovanie je zabezpečené predmetom financovania a nevyžaduje dodatočné hmotné zabezpečenie
 • bankový úver je zabezpečený predmetom financovania a vyžaduje dodatočné hmotné zabezpečenie (napr. hnuteľný majetok, pohľadávky, obchodné podiely v spoločnosti, notárske exekučné zápisnice a pod.)
 • finančná služba je dostupná, individuálna a rýchla, bez zbytočnej byrokracie a administratívnej náročnosti
 • bankové financovanie zo sebou prináša administratívnu a byrokratickú záťaž pri posudzovaní financovania, ako aj počas celého jeho trvania a nezohľadňuje individuálne potreby žiadateľa