$600,000 Eur

262 squares

Ponúkame na predaj nebytové priestory v obci Šamorín, ktoré sa nachádzajú na ulici Pomlejská cesta č. 2205. Nebytové priestory sú vystavané na pozemku s celkovou výmerou 262 m2. Veľkosti plôch jednotlivých nebytových častí vnútri budovy nájdete v prílohe.

Nebytové priestory sú určené predovšetkým na podnikanie, vzhľadom na to, že ide o administratívno-prevádzkovú budovu. Tomu sú prispôsobené aj jednotlivé časti vnútri budovy. Budova má prízemie a jedno nadzemné podlažie. Obidve podlažia sú obsadené rovnakým zariadením a vybavením určeným na podnikateľské a nebytové účely. Celé nebytové priestory sa delia na tieto časti:

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nasledovných nebytových priestorov vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a pozemku, ktoré sú evidované na liste vlastníctva číslo 3671, vedenom Okresným úradom Dunajská streda, Katastrálny odbor, pre katastrálne územie Šamorín (ďalej ako „LV 3671“):

a) Pozemky evidované na LV 3671, katastrálne územie ŠAMORÍN:

parcela č.    výmera       druh pozemku
1247/3        26 m2        Zastavané plochy a nádvoria 
1247/6        236 m2      Zastavané plochy a nádvoria 

(ďalej len „Pozemky“);

b) Nebytový priestor č. 1 (Iný nebytový priestor) nachádzajúci sa na 1. poschodí vo vchode č. 2/A, stavby – administratívno prevádzkovej budovy so súpisným číslom 2205 na Pomlejskej ceste č. 2205 v obci Šamorín, postavená na pozemku s parcelným číslom 1247/6, druh stavby – Administratívno prevádzková budova, vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a k pozemku na ktorom je dom postavený vo veľkosti 129/419, celková výmera (podlahová plocha) 129 m2, (ďalej len „NP1“);

c) Nebytový priestor č. 2 (Iný nebytový priestor) nachádzajúci sa na 1. poschodí vo vchode č. 2/A, stavby – administratívno prevádzkovej budovy so súpisným číslom 2205 na Pomlejskej ceste č. 2205 v obci Šamorín, postavená na pozemku s parcelným číslom 1247/6, druh stavby – Administratívno prevádzková budova, vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a k pozemku na ktorom je dom  postavený vo veľkosti 84/419, celková výmera (podlahová plocha) 84 m2, (ďalej len „NP2“);

d) Nebytový priestor č. 3 (Iný nebytový priestor) nachádzajúci sa na 2. poschodí vo vchode č. 2/A, stavby – administratívno prevádzkovej budovy so súpisným číslom 2205 na Pomlejskej ceste č. 2205 v obci Šamorín, postavená na pozemku s parcelným číslom 1247/6, druh stavby – Administratívno prevádzková budova, vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a k pozemku na ktorom je dom postavený vo veľkosti 110/419, celková výmera (podlahová plocha) 110 m2, (ďalej len „NP3“);

e) Nebytový priestor č. 4 (Iný nebytový priestor) nachádzajúci sa na 2. poschodí vo vchode č. 2/A, stavby – administratívno prevádzkovej budovy so súpisným číslom 2205 na Pomlejskej ceste č. 2205 v obci Šamorín, postavená na pozemku s parcelným číslom 1247/6, druh stavby – Administratívno prevádzková budova, vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a k pozemku na ktorom je dom postavený vo veľkosti 70/419, celková výmera (podlahová plocha) 70 m2, (ďalej len „NP4“);

f) Nebytový priestor č. 5 (Iný nebytový priestor) nachádzajúci sa na 2. poschodí vo vchode č. 2/A, stavby – administratívno prevádzkovej budovy so súpisným číslom 2205 na Pomlejskej ceste č. 2205 v obci Šamorín, postavená na pozemku s parcelným číslom 1247/6, druh stavby – Administratívno prevádzková budova, vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a k pozemku na ktorom je dom postavený vo veľkosti 26/419, celková výmera (podlahová plocha) 26 m2, (ďalej len „NP5“).

Cena všetkých nebytových priestorov aj so zariadením je spolu 600 000 Eur s DPH.
V prípade právnickej osoby - platcu DPH je možný prenos daňovej povinnosti.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte!

Kontaktné číslo: +421 915 808 178
Kontaktný e-mail: office@monaqleasing.sk

 

Prílohy:
Znalecký posudok: https://www.monaqleasing.sk/wp-content/uploads/2020/09/Samorin_Pomlejska_ZP-221_2019_Samorin_Pomlejska.pdf
Právny audit: https://www.monaqleasing.sk/wp-content/uploads/2020/09/0544-pravny-audit-AB-Samorin.pdf