(podklady vo všeobecnosti potrebné k posúdeniu a uzatvoreniu lízingovej zmluvy, lízingová spoločnosť si však vyhradzuje právo na ďalšie doplnenie podkladov podľa konkrétneho obchodného prípadu)

 

1. K predmetu lízingu (nehnuteľnosť)

Originál, alebo notárom overená kópia aktuálneho výpis z príslušného listu vlastníctva

Originál, alebo notárom overená kópia aktuálnej kópie z katastrálnej mapy

Originál aktuálneho znaleckého posudku

Kópia rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla

Kópia kolaudačného rozhodnutia a podmienok užívania (účel užívania nehnuteľnosti)

Kópia relevantných dokumentov a informácie týkajúce sa nadobudnutia vlastníckeho práva súčasného vlastníka k nehnuteľnosti

Kópie nosných dokumentov, týkajúcich sa prevodov a prechodov vlastníckeho práva k nehnuteľnosti počas ostatných 10 rokov (podľa možností a okolností konkrétneho prípadu)

Kópie nájomných a iných užívateľských zmlúv týkajúce sa nehnuteľnosti

Kópie všetkých dokumentov a informácie, týkajúce sa prípadných súdnych, rozhodcovských, reštitučných, exekučných, správnych a iných konaní či sporov, ktoré s nehnuteľnosťou súvisia

Kópie dokumentov, týkajúce sa súhlasu na prevod nehnuteľnosti, ak ide o nehnuteľnosť, ktorá bola vo vlastníctve mesta, alebo obce (uznesenie príslušného zastupiteľstva a pod.)

Kópia územného rozhodnutia a územného plánu (záväzná aj smerná časť)

Originál, alebo notárom overená kópia územno-plánovacej informácie k pozemku (kópia)

Kópie dokumentov týkajúce sa prípadných tiarch na nehnuteľnosti (záložné právo, vecné bremeno a pod.)

Kópia zmluvy o výkone správy, Výmer a vyúčtovanie platieb spojených s užívaním nebytových priestorov

Iné informácie a kópie dokumentov, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na nehnuteľnosť (napr. z hľadiska životného prostredia, stavebného konania a pod.)

Kópia súhlasu mesta / obce s vykonávanou podnikateľskou činnosťou podľa zákona o obecnom zriadení (hluk, odpady a pod.)

Kópia stanoviska hygienika (ak je v nehnuteľnosti prevádzka s povinnosťou mať uvedené stanovisko)

Kópia vyhlásenia správcu dane z nehnuteľností o vyrovnaní daňových pohľadávok za danú nehnuteľnosť

Kópia revíznych správ (elektrika, voda, kanalizácia, plyn, bleskozvod, výťahy, požiarna ochrana a pod.)

Kópia energetického certifikátu k nehnuteľnosti

Originál, alebo notárom overená kópia dokumentov preukazujúcich zabezpečenie prístupu k nehnuteľností (komunikácie, vecné bremeno a pod.)

 

2. Od klienta / žiadateľa / lízingového nájomcu

Originál, alebo notárom overená kópia Výpisu z obchodného, alebo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace od podania žiadosti o financovanie;

Kópia obidvoch strán občianskeho preukazu štatutára, alebo štatutárov spoločnosti

Kópia zmluvy o bankovom účte, alebo kópia výpisu z bežného účtu

Kópia osvedčenia IČ pre DPH u platcu DPH

Súvaha v plnom rozsahu za bežné účtovné obdobie

Súvaha v plnom rozsahu za ostatné úplné účtovné obdobie (t.j. za posledné ukončené zdaňovacie obdobie)

Výkaz ziskov a strát za bežné účtovné obdobie

Výkaz ziskov a strát za ostatné úplné účtovné obdobie (t.j. za posledné ukončené zdaňovacie obdobie)

Príloha k účtovnej závierke za ostatné úplné účtovné obdobie

Daňové priznanie potvrdené daňovým úradom za ostatné úplné účtovné obdobie