Finančný lízing nehnuteľností je najvýhodnejší spôsob podnikateľského financovania. Lízing je oveľa výhodnejší ako úver.

Ponúkame Vám možnosť financovať akúkoľvek nehnuteľnosť používanú na podnikanie.

Klient má na výber 2 základné formy financovania:

Finančný lízing nehnuteľnosti

MONAQ Leasing ako prenajímateľ bude právnym vlastníkom nehnuteľnosti, klient ako nájomca sa stáva jej reálnym ekonomickým vlastníkom. Doba lízingu je 12 a viac rokov. Po skončení doby nájmu klient kupuje nehnuteľnosť za zostatkovú cenu. Splátky lízingu znižujú daňový základ klienta v plnej výške.

Operatívny lízing nehnuteľnosti

Je vo svojej podstate nájom nehnuteľnosti. Na rozdiel od finančného lízingu nie je pri tomto type financovania dohodnuté zmluvné predkupné právo kúpy predmetu nájomcom, avšak po skončení nájmu je možné nehnuteľnosť odpredať nájomcovi alebo tretej osobe. Pri tomto type financovania sú celé splátky daňovo uznateľným výdavkom pre klienta.

Operatívny lízing je zameraný na využitie účtovných a daňových výhod financovania bez technickej starostlivosti o financované predmety.

Pri posúdení financovania kladie naša spoločnosť dôraz na univerzálnosť, technický a ekonomický stav financovanej nehnuteľnosti s následným zohľadnením ekonomickej bonity a financovateľnosti klienta.

Základné obchodné parametre finančného lízingu:

  • doba lízingu 12 rokov (144 mesiacov) až 24 rokov (288 mesiacov)
  • splácanie lízingových splátok na mesačnej / štvrťročnej báze
  • splácanie lízingových splátok rovnomerné / nerovnomerné (sezónne)
  • výška akontácie na základe požiadaviek (možností) klienta, stanovená individuálne s ohľadom na ekonomický a technický stav financovanej nehnuteľnosti
  • individuálne stanovená výška odpredajnej hodnoty (kúpa po splatení lízingu) sa určí dohodou s klientom.