LízingÚver
✔ klient nemusí nikdy vykazovať zisk, aby získal lízing? klient musí vykazovať zisk za minimálne dve zdaňovacie obdobia, aby získal úver
✔ splátka lízingu znižuje základ dane v plnej výške? úverová splátka istiny neznižuje základ dane
✔ finančný lízing umožní zrýchlený odpis predmetu financovania (napr. z 20 rokov na 12 rokov)? bankový úver neumožní zrýchlený odpis predmetu financovania (dĺžka 40 rokov, resp. 20 rokov zostáva)
✔ lízingové financovanie je zabezpečené predmetom financovania a nevyžaduje ďalšie zábezpeky? bankový úver je zabezpečený predmetom financovania, ale banka vyžaduje aj ďalšie zábezpeky (napr. hnuteľný majetok, pohľadávky, obchodné podiely v spoločnosti, notárske exekučné zápisnice a pod.)
✔ lízing je dostupný, individuálnyrýchly, bez zbytočnej byrokracie a administratívnej náročnosti? bankový úver so sebou prináša administratívnu a byrokratickú záťaž pri posudzovaní financovania, ako aj počas celého jeho trvania a nezohľadňuje individuálne potreby žiadateľa