Štatút súťaže o iPhone 7

MONAQ Leasing, a. s.
Štatút reklamnej súťaže o iPhone 7
(ďalej len „Súťaž“)

I. Vyhlasovateľ Súťaže:
Obchodné meno: MONAQ Leasing, a. s.
Sídlo: Panská 13, 811 01 Bratislava
IČO: 35 864 001
Zapísaná na Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 4492/B
(ďalej len „Vyhlasovateľ“)

II. Čas trvania Súťaže

Súťaž bude sa bude konať v termíne od 24. 4. 2019 do 3. 5. 2019 vrátane.

III. Podmienky účasti v Súťaži

1. Súťaž sa uskutoční na sociálnej sieti Facebook na účte Vyhlasovateľa (www.facebook.com/MonaqLeasing)

2. Do Súťaže sa môže zapojiť každá plnoletá fyzická osoba (osoba prevyšujúca vek 18 rokov) s platným a aktívnym užívateľským účtom na Facebooku, ktorá splní podmienky Súťaže stanové Vyhlasovateľom. Osoba bude do Súťaže zapojená, ak sa stane fanúšikom stránky Vyhlasovateľa a zanechá na súťažnom príspevku komentár, ktorý splní zadanie (ďalej len „Súťažiaci“). Zadanie je nasledujúce:

!!!Súťaž o iPhone 7!!!

Chceš vyhrať úplne nový iPhone 7 128gb Black? Ak je tvoja odpoveď „áno“, zapoj sa do tejto súťaže! Podmienky sú veľmi jednoduché. Stačí, ak sa staneš fanúšikom našej stránky a do komentára napíšeš: „Chcem iPhone 7.“ Súťaž končí už 3. 5. 2019…

IV. Výherca Súťaže

1. Výhercom súťaže (ďalej len „Výherca“) sa stane Súťažiaci, ktorý splní podmienky súťaže stanovené v bode 2., III. článku tohto Štatútu, a zároveň Vyhlasovateľ vyberie komentár Súťažiaceho náhodným losovaním.

2. Súťažiaci, ktorý sa do Súťaže zapojil s viac ako jedným komentárom, bude zo súťaže vylúčený.

V. Podmienky predania výhry

1. Výherca bude Vyhlasovateľom súťaže o Výhre informovaný do 3 pracovných odo dňa jeho výberu. Výherca bude o Výhre informovaný zaslaním správy z účtu Facebooku Vyhlasovateľa na účet Facebooku Výhercu, a taktiež komentárom pod Výhercov komentár v súťažnom príspevku. V správe bude Výherca požiadaný o poskytnutie korešpondenčnej adresy a telefónneho čísla.

2. Ak Výherca neodpovie na správu Vyhlasovateľa prostredníctvom svojho účtu na Facebooku do 72 hodín, bude vybraný iný Účastník Súťaže, ktorý sa stane Výhercom.

3. Vyhlásenie výsledkov súťaže oznámi Vyhlasovateľ na svojom Facebooku, a to bezodkladne po ukončení Termínu konania Súťaže.

4. Výherca sa po dohode s Vyhlasovateľom dostaví pre výhru osobne alebo mu Výhra bude zaslaná na korešpondenčnú adresu.

VI. Výhra v Súťaži

1. Výhrou v súťaži je iPhone 7 128gb Black (ďalej len „Výhra“), ktorého obstarávacia cena je 619 eur.

VII. Podmienky vylúčenia zo súťaže

1. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru s Vyhlasovateľom.

2. Osoby, ktoré nespĺňajú všetky predpoklady alebo podmienky Súťaže stanovené Vyhlasovateľom v tomto Štatúte, má Vyhlasovateľ právo vylúčiť zo súťaže.

VIII. Zdanenie výhier

1. Nepeňažné ceny alebo výhry z reklamných súťaží a žrebovaní v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za jednu cenu alebo výhru sú od dane oslobodené. Ak ceny alebo výhry presiahnu sumu 350 eur, zdaneniu podlieha len príjem presahujúci túto sumu, v zmysle ustanovení § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení.

2. Cena nepeňažnej Výhry je 619 eur, preto Výherca zdaňuje čiastku presahujúcu 350 eur, teda 269 eur.

3. Vyhlasovateľ má povinnosť oznámiť Výhercovi hodnotu nepeňažnej Výhry tým, že mu ukáže Doklad o obstaraní predmetu Výhry alebo Protokol o odovzdaní Výhry.

4. Výherca si príjem z Výhry zdaňuje sám prostredníctvom podania daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tento Štatút sa stáva účinným dňom jeho zverejnenia na Facebook stránke Vyhlasovateľa Súťaže a zverejnením na internetovej stránke Vyhlasovateľa.

2. Pravidlá Súťaže budú zverejnené na účte Facebooku Vyhlasovateľa ako aj na web stránke Vyhlasovateľa.

3. Súťažiaci, ktorá sa Súťaže zúčastnia, plne súhlasia s ustanoveniami a znením tohto Štatútu.

4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky Súťaže, ktoré sú v Štatúte obsihanuté. Zmenené podmienky Súťaže a podmienky poskytnutia Výhry budú zverejnené na internetovej stránke Vyhlasovateľa a na Facebooku Vyhlasovateľa a nadpbúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia.

5. Účasť v súťaži nemôže byť predmetom dedičského práva a je neprevoditeľná. Na Výhru a ani na zaradenie sa do Súťaže nie je právny nárok.

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek Súťaž zrušiť, zmeniť, odložiť, či prerušiť. Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo posunúť termín začiatku Súťaže či ukončenia Súťaže, termín poskytnutia Výhry, ak je to nutné.

7. Súťažiaci, ako aj Výherca, ktorý získa Výhru (ďalej len „dotknuté osoby“), súhlasia s podmienkami o spracúvaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle účinnej právnej úpravy, najmä zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Dotknuté osoby, v zmysle platných a účinných predpisov udeľujú súhlas Vyhlasovateľovi ako prevádzkovateľovi na spracovanie osobných údajov na dobu nevyhnutnú pre účely tejto súťaže. Dotknuté osoby berú na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžu kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Dotknuté osoby berú na vedomie, že majú právo požadovať od Vyhlasovateľa ako prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj súvisiace práva. Dotknuté osoby berú na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle Vyhlasovateľa. Dotknuté osoby berú na vedomie, že ich osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez ich súhlasu.

8. Akýkoľvek spor, ktorý vznikne v súvislosti so Súťažou, sa Súťažiaci a Vyhlasovateľ zaväzujú riešiť dohodou. Riešenie sporov súdnou cestou je vylúčené.

9. Ostatné skutočnosti, ktoré nie sú upravené v tomto Štatúte, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

V Bratislave dňa 17. 4. 2019