Naša firma MONAQ Leasing, a.s. sa rozhodla emitovať dlhopisy. O tom, čo sú dlhopisy vo všeobecnosti a aký dlhopis vydáva firma MONAQ Leasing, a.s. sa dozviete v tomto článku.

Čo je dlhopis?

V praxi je to akýkoľvek druh dlhového cenného papiera spojeného s platbou výnosov, teda úrokov. Na Slovensku existuje právna úprava, ktorá dlhopisy rozoberá najmä v zákone o dlhopisoch z roku 1990 v platnom znení. Podľa tohto zákona je dlhopis definovaný ako cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa  požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy (emitent) tieto záväzky plniť. 

Ak by sme to trochu zjednodušili, dlhopis niekto vydá (emitent). Osoba na druhej strane dlhopis za určitú sumu kúpi (majiteľ), pričom emitent majiteľovi platí úrok, ktorý je vopred stanovený. Po uplynutí doby platnosti dlhopisu musí emitent majiteľovi dlhopisu vrátiť sumu, za ktorú majiteľ dlhopis kúpil.

Dlhopis v tejto forme vydáva firma MONAQ Leasing, a.s.

Typy dlhopisov

Podľa slovenského práva sú možné nasledovné formy dlhopisov:

 • štátny dlhopis
 • podnikový dlhopis a bankový dlhopis
 • komunálna obligácia
 • zamestannecká obligácia
 • hypotekárny záložný list

Hlbšie si ich rozoberať nebudeme. Avšak už z jednotlivých názvou vyplýva o aké dlhopisy ide.

Dlhopisy firmy MONAQ Leasing, a.s. patria medzi podnikové dlhopisy. Dlhopisy vydáva firma MONAQ Leasing, a.s., pričom si ich môže kúpiť akákoľvek osoba.

 

Obsah dlhopisu

Dlhopis ako cenný papier musí obsahovať minimálne tieto informácie:

 • a) označenie emitenta
  • pri právnickej osobe jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo; pri zahraničnej právnickej osobe 1b) sa identifikačné číslo nemusí uvádzať,
  • pri fyzickej osobe jej meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo,
 • b) názov dlhopisu a jeho označenie podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov ISIN,
 • c) menovitú hodnotu dlhopisu, a to
  • 1. v slovenskej mene najmenej jedentisíc Sk a vyššie hodnoty vždy v celých tisícoch Sk alebo
  • 2. v cudzej mene, ak je dlhopis vydaný v cudzej mene,
   (pozn. autora: dnes sa sumy udávajú v mene EUR, nakoľko sa na Slovensku používa táto mena)
 • d) spôsob určenia výnosu a termíny jeho výplaty,
 • e) vyhlásenie emitenta, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi,
 • f) termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu,
 • g) záväzok emitenta splatiť menovitú hodnotu dlhopisu v určenom termíne alebo termínoch a vyplácať výnos dlhopisu v určených termínoch, spôsob týchto výplat a určenie platobného miesta,
 • h) pri dlhopisoch znejúcich na meno aj tieto údaje o prvom majiteľovi:
  • 1. pri právnickej osobe jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo; pri zahraničnej právnickej osobe sa identifikačné číslo nemusí uvádzať,
  • 2. pri fyzickej osobe jej meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo; pri zahraničnej fyzickej osobe sa namiesto rodného čísla môže uviesť dátum narodenia,
 • i) faksimile podpisu alebo podpisov osôb oprávnených konať v mene emitenta, ak ide o dlhopisy vydané v listinnej podobe.

Všetky tieto náležitosti obsahujú aj dlhopisy našej firmy MONAQ Leasing, a.s., ktoré firma vydáva od 20.2.2020 do 20.2.2021.

V prípade, že ste sa rozhodli si kúpiť dlhopis firmy MONAQ Leasing, a.s. s názvom Dlhopis MONAQ VÝNOS FIX 5, viac informácií nájdete na stránke: https://www.monaqleasing.sk/dlhopis-monaq-vynos-fix-5/

SMELO DO TOHO! 🙂

 

 

autor: Rastislav Višňovský
zdroje: wikipedia.sk

Dlhopisy a Dlhopis MONAQ VÝNOS FIX 5