V predchádzajúcom blogu sme sa venovali odpisom vo všeobecnosti. Spomenuli sme si typy odpisov a tiež základné a najdôležitejšie odpisové metódy. Ako bolo sľúbené, dnes sa budeme zaoberať len daňovými odpismi. Špecifikujeme si ich, rozdelíme a uvedieme si aj zopár príkladov ako ich počítať.

Podnikateľská prax a daňové odpisy

Dnes v podnikovej praxi rozoznávame 2 druhy odpisov, tzv. daňové a účtovné odpisy. 
Ako sme už minule spomínali, daňové odpisy slúžia na znižovanie nákladu dane, čo znamená, že podnikateľský subjekt môže štátu zaplatiť nižšiu daň. Teda daňovými odpismi rozumieme odpisy, ktoré štát uznáva pri vyrubovaní dane z príjmov ako daňovo uznateľné náklady.
Na druhej strane účtovné odpisy presnejšie vyjadrujú veľkosť opotrebenia daného majetku. Čo je najdôležitejšie, pomocou nich nie je možné znižovať základ dane.

Do roku 31. 12. 2014 v oblasti odpisovej politiky, teda daňové odpisy, v SR sa používali dve metódy odpisovania – rovnomerné a zrýchlené. Podnik mal možnosť vybrať si medzi týmito dvoma metódami, no počas doby odpisovania nebolo možné zmeniť zvolenú metódu za druhú ( tak ako je tomu aj dnes)
V tom čase existovali 4 odpisové skupiny, do ktorých bol rozdelený dlhodobý hmotný majetok. V závislosti od doby odpisovania bol dlhodobý hmotný majetok rozdelený takto:

Hneď od nového roka (1. 1. 2015) nastali v daňových odpisoch zmeny:

  • počet odpisových skupín sa zvýšil zo 4 skupín na 6 skupín
  • každý majetok je odpisovaný rovnako, nezáleží na spôsobe jeho obstarania
  • zrýchlenú metódu odpisovania je možné použiť len v druhej a tretej odpisovej skupine
  • všetky zmeny sa uplatnili aj na ten majetok, ktorý sa už odpisoval

Takto vyzerá tabuľka nová odpisová tabuľka od 1. 1. 2015:

Rovnomerné a zrýchlené odpisovanie

Daňové odpisy poznajú dva druhy odpisovania:

  • rovnomerné
  • zrýchlené (degresívne)

Obidva tieto spôsoby sú v porovnaní s odpisovými postupmi uplatňovanými vo vyspelých trhových ekonomikách modifikované. To znamená, že sú upravené tak, aby boli čo najjednoduchšie použiteľné.

Rovnomerné odpisovanie

Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny DHM (dlhodobého hmotného majetku) a doby odpisovania určenej pre príslušnú odpisovú skupinu, ktorú si podnikateľ vyberie.

Zrýchlené odpisovanie

Zrýchlené odpisovanie je stanovené takým spôsobom, aby odpisovaná suma bola v druhom roku odpisovania čo najvyššia. To sa dosahuje takým spôsobom, že v prvom roku sa pri odpisovaní vychádza zo vstupnej ceny DHM (dlhodobého hmotného majetku). V ďalších rokoch sa odpis ráta z dvojnásobku zostatkovej ceny DHM.
Je potrebné spomenúť, že pri rátaní zrýchleného odpisovania je potrebné dbať mna koeficienty. Napríklad ak máme DHM, ktorý odpisujeme 6 rokov, v prvom roku odpisovania ho budeme rátať koeficientom 6. V nasledujúcich rokoch sa nám tento koeficient zmení na 7.

Odpisovanie v praxi

Na krátkom príklade si uvedieme ako sa ráta rovnomerné a zrýchlené odpisovanie.

Príklad: Podnikateľ Jozef si v roku 2016 kúpil nový autobus za 180 000 eur. Rozhodoval sa ho odpisovať 6 rokov.

Pri rovnomernom odpisovaní by pán Jozef použil tento vzorec:

a jeho odpisová tabuľka vyzerala takto:

Ak by pán Jozef využil zrýchlené odpisovanie, jeho vzorec by bol pre prvý rok odpisovania rovnaký ako pri rovnomernom odpisovaní. V ďalších rokoch by využil tento vzorec:

a jeho odpisová tabuľka by vyzerala takto:

Zrýchlené odpisovanie by pán Jozef počítal takýmto spôsobom, ak by autobus kúpil a dal do používania hneď v januári 2016. Ak si vezmeme, že by autobus kúpil a dal do používania až v júli, bolo by to potrebné zahrnúť do odpisov číslo 6 (júl až december). Toto číslo, ako počet mesiacov používania autobusu v roku 2016 by sa započítalo v tabuľke takto:

 

Daňové odpisy môžete smelo použiť kedykoľvek budete chcieť. Ak si napríklad vezmete budovu na lízing, môžete s radosťou použiť daňové odpisy. Dávajte si ale pozor! Budovy patria do piatej a šiestej odpisovej skupiny, čo znamená, že v tomto prípade môžete použiť len rovnomerné odpisovanie. Zrýchlené odpisovanie platí len pre druhú a tretiu odpisovú skupinu.

 

zdroje:
Podnikové financie – praktické aplikácie a zbierka príkladov, E. Fetisovová a kolektív, 2018
Ponikové financie, K. Vlachynský a kolektív, 2009

autor: Rastislav Višňovský

Daňové odpisy