Lízing a odpisy idú spolu ruka v ruke. Podnikatelia veľmi radi využívajú odpisy, často ako spôsob na zníženie základu dane. Je to legálny spôsob ako platiť štátu nižšie dane a zároveň nezačať tzv. kreatívne účtovať. V dnešnom článku si teda bližšie špecifikujeme odpisy a pozrieme sa aj na základné a najčastejšie používané metódy odpisovania majetku.

Odpis a jeho typy

Odpis sa všeobecne definuje ako: peňažné vyjadrenie trvalého zníženia hodnoty nejakého dlhodobého majetku v dôsledku fyzického alebo morálneho opotrebenia za určité obdobie. V praxi to znamená, že vďaka tomu, že ste majetok kúpili a využívate ho, môžete si jeho opotrebovanú časť premietnuť do nákladov, peňažne to vyjadriť, čím ste schopní si znížiť základ dane.

1. typ: účtovné odpisy

Sú to odpisy, ktoré presnejšie vyjadrujú opotrebenie daného majetku. Účtovné odpisy musí účtovná jednotka (firma, podnik) účtovať na mesačnej báze. Odpisový plán zohľadňuje najmä dobu použiteľnosti a zostavuje sa na základe očakávaného použitia majetku, fyzického opotrebenia, či technického alebo morálneho zastarania. Výšku účtovných odpisov si účtovná jednotka určuje sama. Čo je najdôležitejšie, pomocou účtovných odpisov nie je možné znižovať základ dane.

2. typ: daňové odpisy

Daňové odpisy nedávajú najavo skutočnú mieru opotrebenia majetku. Pomocou daňových odpisov ide najmä o vyjadrenie výšky vstupnej ceny dlhodobého majetku, ktorú je možné odpisovať a tým znižovať základ dane. Takisto účtovná jednotka účtuje daňové odpisy raz ročne. V praxi sú teda daňové odpisy jednoduchšie na používanie, plus majú výhodu, že budete platiť nižšie dane.

Odpisové metódy

V podmienkach trhovej ekonomiky poznáme tieto odpisové metódy:

1. rovnomerné (lineárne)

Táto metóda zabezpečuje počas celej životnosti dlhodobého hmotného majetku ročnú sumu majetku v ronakej výške. V skratke to znamená, že odpisy sú počas celej doby odpisovania rovnaké. Daný vzorec na odpisovanie: 

Príklad: Podnikateľ má činný majetok so vstupnou cenou 1 000 000 eur. Predpokladaná životnosť je 8 rokov

Ročnú výšku odpisov vypočítame ako podiel 100/8. Vyjde nám 12,5%. Nakoniec vyrátame 1 000 000 x 0,125 (t.j. 12,5%) = 125 000 eur

2. progresívne

zabezpečujú v jednotlivých rokoch rozdielnu výšku odpisov, pričom výška odpisov s postupujúcou životnosťou rastie. Nakoľko je je progresívna metóda náročná a v praxi sa používa veľmi málo, nebudeme sa ňou ďalej zaoberať.

3. degresívne

Takisto zabezpečujú v jednotlivých rokoch životnosti rozdielnu výšku odpisov. Narozdiel od progresívnej metódy, tu výška odpisov postupne klesá. Degresívna metóda pozná tri spôsoby: zostatková, kumulatívna, holandská
My sa budeme zaoberať iba prvou metódou.

Zostatková metóda

Pri tejto metóde sa odpisuje zo zostatkovej ceny, nikdy nie zo vstupnej. Odpisuje sa dvojnásobnou odpsovou sadzbou. V poslednom roku živtonosti sa vykoná ročný odpis a takisto sa odpíše zvyšok zo vstupnej ceny majetku.
Vzorec vyzerá nasledovne:

Príklad: Podnikateľ valstní ten istý činný majetok v hodnote 1 000 000 eur. Životnosť majetku je 8 rokov.

Odpis v prvom roku vyrátame ako podiel (100/8) x 2 = 25%. 1 000 000 x 0,25 (25%) = 250 000 eur. V nasledujúcom roku už nerátame so sumou 1 000 000, ale so zostatkovou sumou 750 000 eur.

4. nerovnomerné (stupňovité)

Využívajú navzájom viaceré spôsoby odpisovania.

Napríklad: V prvom roku je možné odpísať až 50% vstupnej ceny, v našom prípade 1 000 000 x 0,50 (50%) = 500 000. V nasledujúcich rokoch pokračujeme v lineárnom odpisovaní: Keďže nám ostalo ešte 7 rokov odpisovanie, ďalej budeme rátať: 500 000/7 = 71 428,57143 – túto sumu odpisujeme 7 rokov.

 

V najbližšom článku si hlbšie rozoberieme daňové odpisy. Na čo slúžia daňové odpisy, ako ich rátať.

 

zdroje:
www.podnikajte.sk
Podnikové financie, E. Fetisovová a kolektív, 2018

autor: Rastislav Višňovský

 

Odpisy v lízingu