V dnešnej dobe chce každý podnikateľ zo svojej činnosti vyťažiť maximum. Na to, aby sa podnik čo najskôr rozbehol je veľmi často potrebné si vziať úver. Je to ale podstatne náročné, nakoľko je takmer vždy potrebné preukázať poskytovateľovi úveru históriu firmy. Často sa vyžaduje kladná história firmy. To znamená, že daná firma musí vo svojom účtovníctve vykazovať zisk za posledných 12 až 24 mesiacov. Prax je ale taká, že začínajúci podnikatelia túto skutočnosť jednoducho nedokážu dokladovať. Okrem vykazovania zisku sa podnikateľovi do cesty stavajú aj mnohé administratívne záležitosti, ktoré s poskytnutím úveru súvisia.

Mnohí sa pri negatívnej skúsenosti s úverom rozhodnú prejsť práve na lízing. Pri jednoduchom administratívnom riešení je potrebné sa rozhodnúť medzi finančným a operatívnym lízingom. Zdá sa to zložité, no skutočnosť je iná. MONAQ Leasing, a. s. poskytuje služby lízingu nehnuteľností, preto sa bližšie pozrieme na finančný a operatívny lízing nehnuteľností.

Finančný lízing

Finančný lízing je spôsob obstarania majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci. To znamená, že po skončení doby trvania finančného lízingu má nájomca (podnikateľ) právo kúpiť nehnuteľnosť za vopred dohodnutú sumu; zväčša ide o symbolickú čiastku.
Počas trvania lízingu sa rozlišujú dva pojmy a to: právny vlastník a ekonomický vlastník.

Právnym vlastníkom počas trvania nájomného vzťahu je lízingová spoločnosť, ktorej daná nehnuteľnosť patrí. Spoločnosť je teda prenajímateľom danej nehnuteľnosti.
Ekonomickým vlastníkom sa tým pádom stáva firma podnikateľa. Tá danú nehnuteľnosť eviduje vo svojom účtovníctve a takisto ju aj odpisuje. Nájomca sa musí o nehnuteľnosť starať tak, ako keby bol vlastníkom nehnuteľnosti. Energie, poistenia, daň z nehnuteľností a rôzne iné poplatky platí nájomca. Ako už bolo spomenuté, po skončení doby trvania finančného lízingu prechádza vlastnícke právo na nájomcu (podnikateľa).

Operatívny lízing

Operatívny lízing, alebo aj operatívny nájom, je nájomný vzťah, na základe ktorého prenajímateľ (lízingová spoločnosť) ponecháva nájomcovi (podnikateľ) predmet nájmu po dohodnutú dobu. Nájomca za to prenajímateľovi uhrádza nájomné. Lízingová spoločnosť ostáva vlastníkom nehnuteľnosti aj po skončení operatívneho nájmu. Je ale možnosť odpredať majetok nájomcovi alebo inej tretej osobe (pri dodržaní podmienok o dani z príjmov).

Výhodou operatívneho lízingu je, že počas doby trvania operatívneho nájmu platí nájomca mesačné platby a o väčšinu starostí spojených s prevádzkou nehnuteľnosti sa nestará. Celú prevádzku prenajatého majetku môže zabezpečovať lízingová spoločnosť. Záleží ale na tom, ako sa zmluvné strany dohodnú.

Hlavné rozdiely

Finančný lízing/Operatívny lízing

  • nájomca sám platí náklady spojené s prevádzkou/nájomca nemusí platiť náklady spojené s prevádzkou
  • platba akontácie a poplatky za uzatvorenie zmluvy/žiadne platby akontácie a poplatky za uzatvorenie zmluvy
  • zväčša vysoké pokuty za odstúpenie od zmluvy/zväčša nízke pokuty za odstúpenie od zmluvy

 

zdroje: podnikajte.sk

autor: Rastislav Višňovský

Finančný vs operatívny lízing