Reklama je jedným z najznámejších spôsobov ako osloviť (potenciálnych) zákazníkov. Je otravná, nudná, niekedy až príliš dlhá. Na druhej strane strane je reklama najviditeľnejšou, najznámejšou a stále veľmi silnou komunikačnou aktivitou. Poďme sa na ňu pozrieť trochu hlbšie. :))

Čo je to reklama?

Reklama má za úlohu informovať, odovzdávať správu, oznamovať, presviedčať a ovplyvňovať. Reklama je shcopná ovplyvniť vznik a zmenu potrieb zákazníkov, mení záujmy, zvyky a tradície. Napriek komunikačnej sile reklamy, musí byť reklama nenásilná, nevtieravá, inak nedosiahne svoj cieľ. Reklamný obsah musí prijímateľ prijať dobrovoľne. Reklama musí informovať, musí odovzdať informáciu, no úspešná je až vtedy ak ovplyvní, ak niečo u prijímateľa reklamy zmení. Samozrejme, nenásilne, dobrovoľne.

Slovíčko „reklama“ je v podstate spojenie dvoch slov, a teda „re“ – znovu, „clamare“ – kričať. Ide teda o neustále kričanie, kedy odosielateľ informáciu „kričí“ tam kde treba.

Vžzdy sa pri tvorbe reklamy musia zohľadniť jednotlivé body:

 • Kto – kto tvorí reklamu, kto je odosielateľ informácie.
 • Čo – čo chce odosielateľ odovzdať prijímateľovi. Ide o reklamný oznam, posolstvo, správu.
 • Podmienky – aká je situácia na trhu, v komunikačnom prostredí, za akých podmienok sa reklama tvorí.
 • Kanály – akými kanálmi sa reklamné posolstvo bude odovzdávať. Ide o klasické médiá, digitálne médiá, a pod.
 • Ku komu – kto sú cieľové osoby, kto je prijímateľom reklamy.
 • Účinok reklamy – aká bude prepokladaná úspešnosť reklamy, využitie nástrojov na meranie úspešnosti reklamy.

Okrem týchto bodov sa pri procese reklamy využíva tzv. Model 5M (mission, money, message, media, measurement):

 • Mission (poslanie) – poslaním, cieľom reklamy má byť efektívna komunikácia. Takmer vždy ide o ovplyvnenie a zmenu správania sa trhu, zákazníkov.
 • Money (rozpočet) – aký je rozpočet na reklamu. Aké sú, budú náklady na celú reklamnú kampaň.
 • Message (správa) – ide o rozhodovanie o tom, čo bude obsahom reklamy. Posolstvo sa môže orientovať na emocionálnu alebo racionálnu rovinu.
 • Media (médiá) – aké médiá si zvolíme na šírenie reklamného posolstva. Ide napríklad o: časopisy, denníky, rozhlas, televízia, digitálny svet (sociálne siete, webstránky,…)
 • Measurement (hodnotenie) – hodnotenie úspešnosti reklamného posolstva.

Reklama v digitálnom svete

Dnes sa reklamné posolstvo veľmi často komunikuje v digitálnom, resp. internetovom/on-line svete. Dôvodov, prečo to tak je, je hneď niekoľko: viac možností nastavenia reklamy, presnejšie cielenie reklamy, detailné hodnotenie úspešnosti reklamy, internet dostupný takmer po celom svete, atď. Asi nejdôležitejším bodom zo spomenutých je právo schopnosť detailného hodnotenia reklamy. Práve vďaka internetu, digitalizácii sú zadávatelia reklamy schopní zhromaždiť veľmi presné údaje o tom, koho reklama zaujala, kto na príspevok klikol (sociálne siete), kto spravil niečo, o čo sme ho požiadali a množstvo podobných, veľmi detailných vecí, ktoré nedokážeme zmerať pri napríklad reklame zadanej v novinách, na billboardoch a pod.

Digitálny svet ponúka omnoho väčšie možnosti zadávania reklamy, jej cielenia a následného hodnotenia. Efektivita reklamy je násobne vyššia. O tom, aká reklama existuje v digitálnom svete sa porozprávame v najbližšom blogu. Povieme si niečo viac o PPC, CPC a ďalších. :))

Reklama