Dnes sa v krátkosti zameriame na akcie a základné výpočty, ktoré vám (akciovej spoločnosti alebo akcionárom) pomôžu pri rozhodovaní, riadení alebo vám len zlepšia váš všeobecný prehľad o akciách. V článku vám poskytneme základné vzorce, ktoré môžete veľmi šikovne využiť a jednoducho si vypočítať to, čo budete potrebovať.

Akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť je v podmienkach Slovenskej republiky právnickou osobou. Jej založenie, vznik a všetky ostatné náležitosti sú zapísané v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov). Ak ste zakladateľom akciovej spoločnosti, tak ste buď verejná alebo súkromná akciová spoločnosť.

Verejná akciová spoločnosť vydala všetky svoje akcie na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií alebo ktorej akcie prijala burza na trhu cenných papierov. To znamená, že je potrebné, aby akcionári (ľudia nakupujúci akcie) kupovali akcie spoločnosti, na základe tejto verejnej výzvy. Spoločnosť získa z predaja akcií finančné prostriedky.

Súkromná akciová spoločnosť vzniká tak, že zakladatelia majú svoje finančné prostriedky, ktorými disponujú a použijú ich na založenie spoločnosti. Tým pádom nemusia dávať verejnú výzvu na upisovanie akcií.

V obidvoch prípadoch je nevyhnutnou podmienkou, aby vlastné imanie spoločnosti bolo splatené, a to vo výške minimálne 25 000 eur.

Akcia – majetkový cenný papier

Akcia je majetkový cenný papier. Je to základný dokument, ktorý hovorí, že akcionár má podiel na majetku spoločnosti. Keď sa firme darí, prosperuje, dosahuje zisk, zvyšuje sa aj hodnota akcie. Zo zhodnotenej akcie sa akcionárovi vypláca dividenda (výnos zo zisku spoločnosti).

Poznáme kmeňové a prioritné akcie. V skratke: vlastníci kmeňových akcií sa napríklad podieľajú na riadení spoločnosti vrámci valného zhromaždenia, majú hlasovacie právo. Kmeňových akcií býva spravidla väčšie percento. Vlastníci prioritných akcií naopak nemajú všetko, čo majú vlastníci kmeňových akcií, no ich dividendy sa im vyplácajú prv. Takisto sa im vypláca ako prvým podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti.

Výpočty hodnôt akcií

V tejto časti si uvedieme zopár základných hodnôt akcií a ako ich vypočítať. Nebudeme si uvádzať príklad, načrtneme si len jednotlivé vzorce.

Menovitá hodnota akcie

Súhrn všetkých akcií ocenených menovitou (nominálnou) hodnotou spoločne tvorí základné imanie akciovej spoločnosti. Výška nominálnej hodnoty akcie zvyčajne býva napísaná na akcii (v prípade materializovanej podoby). Ak je podoba akcií dematerializovaná, nominálna hodnota je uvedená vo výpise z účtu centrálneho depozitára.

Menovitú hodnota akcie vypočítame:

Účtovná hodnota akcie

Akcionár má právo poznať aktuálnu hodnotu akcie bez ohľadu na to, či má majoritný alebo minoritný podiel. Účtovná hodnota akcie vyjadruje koľko koľko pripadá na akcionára z celkového čistého majetku spoločnosti. Jednoducho povedané, je to reálna hodnota akcie. Napríklad: mneovitá hodnota akcie je 100 eur; reálna hodnota akcie je 230 eur.

Účtovnú hodnotu akcie vypočítame:

Likvidačná hodnota akcie

Likvidácia akciovej spoločnosti je nepochybne nie veľmi príjemná vec. Je to v podstate zánik spoločnosti, s ktorým sú spojené určité náležitosti, a teda aj uspokojovanie všetkých záujmových skupín, ktoré podniku ponúkli svoj kapitál. Po tom, čo sú uspokojení všetci veritelia (napr. banky, dodávatelia, zamestnanci), zostávajúca časť sa rozdelí medzi prioritných a kmeňových akcionárov.

Likvidačnú časť akcie vypočítame ako:

Ak sa prioritní akcionári podieľali na financovaní likvidovanej akciovej spoločnosti, použijeme vzorec:

Trhová cena akcie

Ak sa s akciami obchoduje na burze, na výpočet trhovej hodnoty akcií sa používa burzový kurz – burzový kurz odráža vývoj ponuky danej akcie a dopytu po tejto akcii.

Tu použijeme vzorec:

 

zdroje:
Podnikové financie – praktické aplikácie a zbierka príkladov, E. Fetisovová a kolektív, 2018

autor: Rastislav Višňovský

Zopár slov o akcii