Mnohým vás určite zaskočil názov dnešného krátkeho blogu. ALSSR je skratka pre Asociáciu lízingových spoločností Slovenskej republiky. Táto asociácia je najväčšou na Slovensku a združuje takmer všetky lízingové spoločnosti na území našej krajiny. A toto o sebe hovorí:

ALSSR

Asociácia leasingových spoločností Slovenskej republiky bola založená 20. októbra 1992 ako záujmové združenie právnických osôb. Na základe dobrovoľnosti združuje spoločnosti zaoberajúce sa podnikaním v oblasti dlhodobého prenájmu majetku i spoločnosti s činnosťami súvisiacimi s prenájmom.

Základným poslaním asociácie je chrániť záujmy svojich členov a zároveň spoluvytvárať prostredie, v ktorom nájomcovia môžu plne využívať výhody užívania a obstarávania majetku v rôznych formách prenájmu. Pre naplnenie tohto cieľa analyzuje súčasný stav právnych noriem a predpisov upravujúcich priebeh lízingových operácií, reaguje na poznatky z uplatňovania zákonov v praxi a navrhuje optimálne riešenia.

Pri stykoch so svojimi zákazníkmi, dodávateľmi a vo vzájomných vzťahoch členovia asociácie postupujú v súlade s Etickým kódexom člena Asociácie leasingových spoločností SR, ktorého rešpektovanie patrí k základným podmienkam členstva. Asociácia je zapojená do medzinárodných štruktúr prostredníctvom členstva v európskej federácii národných lízingových asociácií – Leaseurope.

logo ALSSR

Členovia ALSSR

Asociácia lízingových spoločností Slovenskej republiky má svojich riadnych a pridružených členov. Medzi tými riadnymi členmi sú mnohé zvučné slovenské firmy alebo aj dcérske firmy veľkých korporátov – VÚB Leasing, a. s., UniCredit Leasing Slovakia, a.s., PB Finančné služby, a. s., Home Credit Slovakia, a.s., a mnohí ďalší. Samozrejme je medzi riadnymi členmi aj naša spoločnosť MONAQ Leasing, a. s., ktorá je v ALSSR už nejaký ten rok.

Medzi pridružených členov ALSSR patria firmy ako napríklad FINAMIS s.r.o., AUKČNÉ CENTRUM s.r.o., SGS Slovakia spol. s r.o., LeitnerLeitner Tax s. r. o., Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., AUTO PREVER s.r.o., IRIS IDENT s.r.o., JUDr. Jozef Mészáros, advokát s.r.o.

Ponuka informácií ALSSR

Asociácia lízingových spoločností Slovenskej republiky ponúka široké množstvo informácií z oblasti lízingu. Prvoradé sú pre ňu štatistiky vrámci Slovenska. Tie sú kľúčové najmä pre zahraničných investorov a takisto pre všetkých podnikateľov a fyzické osoby, ktoré sa zaujímajú o túto oblasť poskytovania finančných prostriedkov.

Na stránke https://alssr.sk nájdete Stanovy ALSSR, Etický kódex ALSSR, Zoznam rozhodcov a iné. Štatistiky ponúkajú Mesačné výkazy vybraných ukazovateľov trhu na Slovensku v jednotlivých mesiacoch. ALSSR tiež ponúka celoeurópske štatistiky v danej oblasti, rôzne indexy, celkový lízingový obchod v Európe z jaednotlivé roky.

Čo je veľmi dôležité, sú pojmy. ALSSR na svojej stránke ponúka stručný prehľad najpoužívanejších a najdôležitejších pojmov, s ktorými sa pri lízingu stretnete. Okrem toho tam nájdete aj zoznam verejných a štátnych inštitúcií na Slovensku ale aj v Európe.

 

Ak sa skutočne zaujímate o biznis, o lízing, určite vám odporúčame pozrieť si stránku Asociácie lízingových spoločností Slovenskej republiky https://alssr.sk Veríme, že vám všetkým to bude na osoh a vezmete si z nej všetko potrebné.

 

 

 

autor: Rastislav Višňovský

ALSSR, čo to je?