V dnešnom článku sa zameriame na marketingové stratégie, ale z teoretického hľadiska. Jednoducho si vysvetlíme, čo je to stratégia a aké rastové stratégie poznáme.

Stratégia…čo je to?

Stratégia je v podstate určité plánovanie dopredu, ktoré pomáha prežiť firmám v náročnom konkurenčnom prostredí. Aj napriek neustále sa meniacim podmienkam a ťažko predvídateľným zmenám, stratégia pomáha firmám dosahovať úspech dlhodobo. Stratégia často definuje potenciál firmy z hľadiska úspechu. To znamená, že ak má firma nastavenú dobrú stratégiu, firma predpokladá úspech.  Kvôli stratégii sa manažéri musia zamýšľať nad cieľmi firmy, identifikovať slabé a silné stránky firmy, premýšľať nad firemným potenciálom. Preto sa hľadajú možnosti na využitie najmä silných stránok a na zvyšovanie výkonnosti firmy.

V úplnom zákalde je stratégia rad činností a javov, ktoré majú významné dôsledky pre podnik. Tieto činnosti a javy musia byť koordinované práve prostredníctvom strategického riadenia – marketingová stratégia.

Marketingová stratégia

Marketingová stratégia je jasne definovaná – postup alebo spôsob, ktorým sa dosahujú firemné a marketingové ciele. Marketingová stratégia zahŕňa mnohé špecifické trhové segmenty, na ktoré sa chce firma zamerať, a na ktorých chce pôsobiť. Ak by sme to mali jednoducho zhrnúť, marketingová stratégia je stratégia zameraná na marketing firmy alebo organizácie. V tomto zmysle rieši všetok marketing, nastavuje jeho pôsobenie do budúcna a podobne.

Rastové stratégie podľa I. Ansoffa

Igor Ansoff bol ruský matematik a podnikový manažér, ktorý sa intenzívne zaoberal strategickým marketingom. Hovorí sa tiež o ňom, že je otcom strategického marketingu. Igor Ansoff prišiel s myšlienkou tzv. rastových stratégií, ktoré firma využíva vtedy, ak chce zistiť, ktorú z týchto stratégií má využiť.

Ansoffova matica obsahuje spomínané rastové stratégie, medzi ktorými sa firma rozhoduje podľa nasledujúcej tabuľky…

Firma si podľa tabuľky zhodnotí, na akom trhu chce pôsobiť a aký typ výrobku chce priniesť. Následne firma zistí, či má zvoliť stratégiu konsolidácie/penetrácie (zotrvanie na trhu/prienik na trh), rozvoja trhu, rozvoja výrobku alebo stratégiu diverzifikácie.

Stratégie konsolidácie/penetrácie

Stratégia cieleného udržiavania firmy v súčasnom stave./Pri danej stratégii ide o dôkladnejšie zameranie sa na existujúce výrobky na súčasných trhoch. Firma sa pri tejto stratégii bude snažiť hlbšie, intenzívnejšie a dôslednejšie preniknúť na trh a zapôsobiť na ňom. Firma získava zákazníkov doposiaľ nakupujúcich u konkurencie a získava tie výrobky, ktoré doposiaľ nepoužívala.

Stratégia rozvoja trhu

Firma preniká na nové trhy v regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Získavajú sa nové segmenty, nové trhy pre už existujúce výrobky. Často chce firma týmto prístupom posilniť imidž značky, predajnosť výrobkov, získať nových zákazníkov na novom trhu.

Stratégia rozvoja výrobku

Firma chce s novým prduktom preniknúť na súčasný trh. Pri tomto type ide o inováciu produktu, výrobku v zmysle skutočne nového výrobku. Ten sa chce predať už existujúcim alebo novým zákazníkom, pre ktorých je produkt určený.

Diverzifikácia

Diverzifikácia v tejto situácii znamená hľadanie nových príležitostí mimo súčasného podnikania.

Poznáme 3 druhy diverzifikácie:

  • horizontálna – rozšírenie existujúceho programu o výrobky, ktoré s daným programom priamo súvisia
  • vertikálna – prehlbuje sa výrobný program v smere predaja existujúcich výrobkov
  • konglomerátna – firma vstupuje do úplne odlišného odvetvia, v ktorom chce podnik pôsobiť, a v ktorom vidí veľkú podnikateľskú príležitosť

 

Verím, že som vám dnes o trochu hlbšie priblížil, čo stratégia z hľadiska marketingu znamená. Prajem pekný zvyšok dňa/večera. 🙂

 

 

 

autor: Rastislav Višňovský

zdroje: Strategický marketing, D. Lesáková, 2014, ISBN: 9788089710072

Marketingová stratégia