„Chamtivosť ešte nikdy nikoho neurobila šťastným. Pane, požehnaj používanie peňazí vo svete, aby za ne boli nasýtení hladní, zaodetí nahí, aby chudobní našli útočisko a aby boli ošetrení chorí.“ (Matka Tereza)

Aj tento citát môže charakterizovať spoločnosť MONAQ Leasing, a. s., ktorá nebola chamtivá, ale naopak ochotná pomôcť a nezištne darovať sumu 2171 eur zariadeniu pre seniorov VALLE n. o. v Humennom. V krátkosti vám v článku toto zariadenie predstavíme.

VALLE n. o.

Nezisková organizácia VALLE n. o. vznikla 27.5.2014. Je neverejným poskytovateľom so sídlom na Duchnovičovej ulici v Humennom. Ide o zariadenie sociálnych služieb poskytujúce sociálne služby zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Sociálne služby sa poskytujú v zariadení pre seniorov s kapacitou 20 a v špecializovanom zariadení s kapacitou 10, a to pobytovou formou na neurčitý čas.

Zariadenie pre seniorov VALLE n. o.

Zariadenie poskytuje sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Stupeň odkázanosti musí byť minimálne IV. stupňa. Zariadenie VALLE n. o. ako zariadenie pre seniorov poskytuje:

  • odborné činnosti, a to pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu;
  • obslužné činnosti, a to ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva;
  • ďalšie činnosti, a to osobné vybavenie, zabezpečenie záujmovej činnosti, zabezpečenie potrebnej zdravotníckej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti. A zároveň utvára podmienky na úschovu cenných vecí.

Špecializované zariadenie VALLE n. o.

Špecializované zariadenie, tak ako aj nešpecializované zariadenie, ponúka svoje služby osobám s dovŕšným dôchodkovým vekom. Stupeň odkázanosti týchto osôb v špecializovanom zariadení musí byť minimálne V. stupňa. Tieto osoby zároveň majú zdravotné postihnutie, a to najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba či demencia rôzneho typu.

Zariadenie VALLE n. o. ako špecializované zariadenie pre seniorov poskytuje:

  • odborné činnosti, a to pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, pracovnú terapiu;
  • obslužné činnosti, a to ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva;
  • ďalšie činnosti, a to osobné vybavenie, zabezpečenie záujmovej činnosti, zabezpečenie potrebnej zdravotníckej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti.
  • zároveň utvára podmienky na úschovu cenných vecí

Na to, aby mohla nezisková organizácia VALLE n. o. fungovať, využíva pre všetky svoje činnosti dobrovoľníkov, brigádnikov a partnerov, čo zlepšuje úroveň kvality sociálnych služieb v danom zariadení. VALLE n. o. má svoju vlastnú webovú stránku www.duchnovicova.sk, a taktiež stránku na sociálnej sieti Facebook, kde pravidelne aktualizuje dianie vo svojom zariadení.

 

MONAQ Leasing, a. s. je hrdým poskytovateľom tejto nezištnej finančnej pomoci. Chceme podporovať tie organizácie a aktivity, ktoré majú zmysluplného ducha. Napriek tomu, že sme spoločnosťou so sídlom v Bratislave, chceme pôsobiť celonárodne a pomáhať tam, kde je to potrebné. Sme presvedčení, že finančná pomoc poskytnutá VALLE n. o. pre výrazne prispeje k zlepšeniu kvality života seniorov odkázaných pre starostlivosť vo VALLE n. o.

 

Foto: VALLE n. o.

MONAQ Leasing, a. s. finančne podporil VALLE n. o.