Swot analýza je základným nástrojom, ktorý sa používa na vyhodnotenie súčasného stavu podniku zo 4 rôznych hľadísk a to z pohľadu silných a slabých stránok, a z pohľadu príležitostí a hrozieb, ktoré na podnik vplývajú. Pomocou tohto nástroja je možné ovplyvniť budúci chod podniku, či správne sa manažérsky rozhodnúť.Hoci tento nástroj pozná asi každý, nie všetci ho vedia správne naformulovať a využiť.

SWOT analýza sa skladá z dvoch samostatných analýz, a to S-W a O-T. S-W analýza je analýza interného prostredia, ktorá skúma silné (S – strength) a slabé (W – weakness) stránky, ktorými podnik disponuje. O-T analýza je analýza, ktorá skúma vonkajšie – externé prostredie a jeho príležitosti (O – opportunities) a hrozby (T – threats), ktoré na podnik vplývajú.

Na čo slúži SWOT analýza?

SWOT analýza kompletizuje silné a slabé stránky podniku s príležitosťami a hrozbami, ktoré na podnik vplývajú. Je to veľmi jednoduchý nástroj na prehľadné a jasné zobrazenie strategickej situácie podniku. Pomocou SWOT analýzy sa podnik alebo manažér rozhoduje, akú stratégiu zvoliť, aby viedol podnik čo najlepším a ekonomicky najvýhodnejším spôsobom.

Matica SWOT analýzy

Ako vypracovať SWOT analýzu?

1. analyzujeme interné prostredie – definujeme si silné a slabé stránky a zapíšeme si ich do matice

2. analyzujeme externé prostredie – definujeme si hrozby a príležitosti a zapíšeme si ich do matice

3. ohodnotíme jednotlivé parametre v rámci kvadrantov – pri silných stránkach a príležitostiach použijeme stupnicu od +1 do +5, a pri hrozbách a slabých stránkach použijeme stupnicu od -1 do -5. Pričom čím vyššie číslo, tým väčšia dôležitosť daného parametra.

4. sčítame internú časť SWOT analýzy (silné a slabé stránky) – ak nám vyšlo záporné číslo, prevládajú slabé stránky a naopak

5. sčítame externú časť analýzy (príležitosti a hrozby) – ak nám v tomto prípade vyšlo záporné číslo, prevládajú hrozby a naopak

Príklady parametrov v rámci SWOT

S – silné stránky – originalita výrobkov, cena produktu na trhu, reklama podniku, kvalita výrobkov, dostattok finančných zdrojov

W – slabé stránky – nízke vzdelanie zamestnancov, zastaralé technológie, vysoké náklady, drahá pracovná sila

O – príležitosti – noví zákazníci, kvalitní dodávatelia, infraštruktúra na vysokej úrovni

T – hrozby – silná konkurencia, politické zmeny v krajine, prírodné katastrofy, nepriaznivý vývoj menových kurzov

Stratégie vyplývajúce zo SWOT analýzy

Ak si správne zadáme jednotlivé parametre SWOT analýzy a vyhodnotíme ich, na konci nám už len stačí hodnotenia priradiť ku správnym stratégiám.

Ofenzívna stratégia – SO – silné stránky a príležitosti – táto stratégia je pre podnik najpriaznivejšia. Podnik si túto stratégiu volí vtedy, keď prevažujú sily nad slabosťami a príležitosti nad hrozbami. Pre podnik to značí, že ho čaká perspektívna budúcnosť so značnými ziskami, rastom na trhu a bude schopný poraziť svojich konkurentov, minimálne sa udrží v danom prostredí.

Defenzívna stratégia – ST – silné stránky a hrozby – je to stratégia pre podnik, ktorý je silný, no nachádza sa v nepriaznivom a veľmi konkurenčnom prostredí. Silné stránky by mal podnik využiť na odstránenie nebezpečenstva z vonku, či pokúsiť sa ujsť do bezpečnejšieho prostredia. Preto sa odporúča táto stratégia, aby si podnik udržal svoju pozíciu.

Stratégia spojenectva – WO – slabé stránky a príležitosti – túto stratégiu si volí podnik, v ktorom prevládajú slabosti nad silami, no príležitosti prevyšujú hrozby. Podnik sa snaží využiť príležitosti, ktoré sa mu ponúkajú, no nemá na to dostatočné schopnosti. Svoje slabosti sa snaží odstraňovať, aby mu nebránili v napredovaní. Odporúča sa stratégia spojenectva – nájsť kvalitného a spoľahlivého spojenca, ktorý mu pomôže zlepšiť sa a vyniknúť.

Stratégia úniku – WT – slabé stránky a hrozby – táto stratégia je pre podnik najnepriaznivejšia a najmenej atraktívna. Stratégia je vhodná pre podnik, ktorý je skutočne slabý a ešte sa aj nachádza v nebezpečnom prostredí. Podnik by mal buď odísť do bezpečného prostredia a postupne odstraňovať svoje slabosti, či úplne odísť z trhu a prestať podnikať, nakoľko jeho budúcnosť nemá žiadnu perspektívu

SWOT analýza