V minulom článku sme si ozrejmili multifaktorové matice a priblížili sme si maticu GE McKinsey, ktorá dopĺňa resp. vylepšuje BCG maticu. Dnes si z multifaktorových matíc spomenieme dve: Matica Shell a Hofferova matica.

Multifaktorová matica Shell

Matica Shell sa od matice GE McKinsey výrazne nelíši a v podstate predstavuje len jej určitú variáciu. Matica Shell bola rozpracovaná práve ako nástroj na podporu rozhodovania o alokácií jednotlivých investícií vo veľkých podnikoch. Matica tiež vychádza z predpokladu, že jednotlivé zdorje podnikania musia byť podporované samostatne/selektívne. Preto je potrebné určiť, kam sa budú investície prioritne vkladať a ktoré podnikanie bude podporované a ktoré utlmované.

Maticu Shell tvoria dve základné premenné: atraktívnosť odvetvia konkurenčná sila podniku. Atraktívnosť odvetvia vychádza z konkurenčnej analýzy odvetvia M. Portera. V tomto zmysle sa používajú záležitosti ako napr. miera rastu trhu, intenzita konkurencie, rentabilita trhu. Na druhej strane, na vyjadrenie konkurenčnej sily sa používa napr. veľkosť odvetvia, nákaldovosť, výskum a vývoj a pod.

Zdroj:http://mtf.zavinac.sk/ing_r1s1/sm/ref09_manazovanie_podnikoveho_portfolia.pdf

 

Takto vyzerá matica Shell v praxi. Existujú rôzne obmeny a nákresy jednotlivých matíc, ale pre maticu Shell je práve táto tabuľka najpoužívanejšia. Vľavo sa nachádza atraktívnosť odvetvia a pomocou dolnej časti sa určuje konkurenčná sila podniku.

 

Hofferova matica životného cyklu

BCG matica aj matica GE-McKinsey majú slabú stránku, ktorou je ich statický charakter. Reakciou na tento nedostatok je Hofferova matica životného cyklu odvetvia. Autorom tejto matice je Charles Hoofer. Matica vychádza z predpokladu, že tvorby stratégie by mali byť vyvážené a rovnomerne rozdelené vo všetkých štádiách rozvoja. Hlavné faktory, ktoré určujú pozíciu SPJ (strategické podnikateľská jednotka)/produktu sú konkurenčná pozícia a štádium životného cyku. V matici jednotlivé veľkosti kruhov predstavujú veľkosť daného odvetvia a kruhový výsek vyjadruje príslušný trhový podiel produktu/podnikania v odvetví. Cieľom tejto matice je rovnomerné rozdelenie produktov v jednotlivých štádiách životného cyklu SPJ/produktu.

Zdroj:http://mtf.zavinac.sk/ing_r1s1/sm/ref09_manazovanie_podnikoveho_portfolia.pdf

Ako pri každej matici, aj Hofferova matica sa znázorňuje rôzne, s určitými odlišnosťami. Najčastejším zobrazením tejto matice je ale obrázok vyššie. Vpravo sa nachádzajú etapy životného cyklu produktu  a dole je zobrazená konkurenčná pozícia SPJ/produktu.

Na obrázku je tiež jasné znázornené grafické znázorňovanie matice.Veľkosť kruhu určuje veľkosť daného odvetvia, v ktorom podnik pôsobí. Daný kruhový výsek (znázornený tyrkysovou farbou) vyjadruje trhový podiel SPJ/produktu v odvetví. Informácie, ktoré získate z Hofferovej matice vám pomôžu zistiť ako dobre alebo zle je na tom váš podnik/produkt. Následne sa dá správne rozhodnúť, či máte do SPJ/produktu investovať, selektovať alebo SPJ/produkt úplne výlučiť z odvetvia, z daného podnikania. Hofferova matica teda jasne určí, ako ďalej s podnikaním pokračovať.

 

 

 

 

autor: Rastislav Višňovský

zdroj: Lesáková a kol., Strategický marketing, Bratislava 2014, ISBN: 978-80-89710-07-2

Multifaktorová matica Shell a Hofferova matica