V dnešnom článku sa dozviete zopár informácií o tom, ako realizovať marketingý výskum. Jeho úloha je významná a veľmi dôležitá. V skratke sa dozviete o tom, čo všetko obsahuje a získate stručný prehľad o tom, čo marketingový výskum je.

Charakteristika, štruktúra a typy marketingového výskumu

Marketingový výskum je podľa AMA (Americká marketingová asociácia) systematické zhromažďovanie, zaznamenávanie a analýza údajov o skutočnostiach týkajúcich sa marketingu výrobkov a služieb. Cieľom marketingového výskumu je identifikovať a posúdiť ovplyvňujú meniace sa prvky marketingového mixu správanie sa zákazníka.

V jednoduchosti ide teda o zber údajov, ktoré sa následne analyzujú. Z nich sa získavajú informácie o výrobkoch a službách a tie sa potom posudzujú a konečné výsledky sú prezentované pred vedením napr. v spoločnosti, alebo prezentované verejne. Základom celého výskumu je vždy vyhodnotenie toho, ako sa jednotlivé prvky marketingového mixu využívané pri marketingu výrobkov a služieb menia a ako tým ovplyvňujú spotrebiteľov.

Základná štruktúra výskumnej štúdie:

 • návrh projektu
 • formulár – dotazník/záznamový hárok/scenár rozhovoru
 • záverečná správa

Typy marketingového výskumu:

 • poznávací výskum – objasňujú sa pojmy a získava sa prehľad o skúmanej problematike
 • opisný výskum – kladie sa dôraz na to s akou frekvenciou sa niečo opakuje alebo na zistenie vzťahu medzi dvoma premennými
 • kauzálny výskum – testujú sa hypotézy o vzťahoch medzi jednotlivými premennými
 • jednorazový výskum – výskum vykonávaný jednorázovo
 • opakovaný výskum – výskum, ktorý sa pravidelne opakuje
 • dlhodobý výskum – výskum, ktorý trvá dlho z časového hľadiska
 • sekundárny výskum – získavanie informácií pre výskum z externých zdrojov (publikácie, časopisy, skôr vykonané štúdie/výskumy a pod.)
 • primárny výskum – informácie sa získavajú práve realizovaným výskumom

Štruktúra návrhu projektu

Štruktúra návrhu marketingového projektu sa skladá z niekoľkých častí, o ktorých je potrebné vedieť a predstaviť si ich:

Charakteristika marketingového problému

V prvom rade je potrebné charakterizovať daný „problém“, ktorý ideme riešiť. Vychádzame z celkovej situácie, opisujeme problém a charakterizujeme objekty, ktoré budeme skúmať. V tomto prvom bode sa tiež uvádza dôvod pre výskum, teda aký ma výskum cieľ.

Účel a ohraničenia výskumu

Pri tomto bode je dôležité uviesť cieľ výskumu. Ohraničenie výskumu znamená, koho sa bude výskum týkať. Ohraničenie určuje napr. vekovú skupinu, pohavie a pod.

Náčrt výskumu

Pri výskumu je tiež dôležitý náčrt, ktorý bude určitou ukážkou toho ako budmee postupovať. Náčrt vyzerá približne takto:

 1. získanie sekundárnych údajov
 2. končipovanie dotazníkov
 3. predprieskum
 4. zber údajov
 5. štatistická analýza údajov a komparácia výsledkov
 6. záverečná správa výskumu

Zdroje údajov a metodika výskumu

Pri tomto bode je potrebné identifikovať dané skupiny údajov a prípadne ich zdroje. Dôležité je tiež vysvetliť spôsob akým údaje zhromaždíme. Dôležitý je tiež opis základného súboru a výpočet veľkosti vzorky.

Odhad požiadaviek na čas a personál

Tento bod sa týka prehľadu o počte potrebných zamestnancov na vykonanie prieskumu. Týka sa tiež množstva času potrebného pre vykonanie celého prieskumu. Potrebné je tiež zostaviť si časový hramonogram, v ktorom si vyznačíme a spíšeme jednotlivé body postupu.

Odhad nákladov

V tomto poslednom bode sa vyčísľujú náklady, celkové náklady na vykonávaný prieskum. Môžeme ich rozdeliť do jednotlivých položiek, kvôli lepšiemu prehľadu.

 

 

 

 

 

 

autor: Rastislav Višňovský

 

 

Ralizácia marketingového výskumu