Lízing nehnuteľností a univerzálny lízing sa v našej spoločnosti MONAQ Leasing, a. s. líšia tým, čo a akým spôsobom majetok financujú. Lízing nehnuteľností u nás ponúka financovanie nehnuteľností finančným spôsobom alebo operatívnym spôsobom. Univerzálny lízing slúži na financovanie technologických a strojných zariadení, nákladných vozidiel, prívesov a návesov, osobných a úžitkových motorových vozidiel. Stačí si len pokojne vybrať a lízing máte u nás vybavený veľmi rýchlo.

V článku vám ponúkneme prehľad o všetkých podkladoch, ktoré je potrebné doložiť pri vybavovaní lízingu nehnuteľností. V druhom článku vám ponúkneme prehľad o všetkých podkladoch potrebných pri vybavovaní univerzálneho lízingu.

Lízing nehnuteľností

K predmetu lízingu

Originál, alebo notárom overená kópia aktuálneho výpis z príslušného listu vlastníctva

Originál, alebo notárom overená kópia aktuálnej kópie z katastrálnej mapy

Originál aktuálneho znaleckého posudku

Kópia rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla

Kópia kolaudačného rozhodnutia a podmienok užívania (účel užívania nehnuteľnosti)

Kópia relevantných dokumentov a informácie týkajúce sa nadobudnutia vlastníckeho práva súčasného vlastníka k nehnuteľnosti

Kópie nosných dokumentov, týkajúcich sa prevodov a prechodov vlastníckeho práva k nehnuteľnosti počas ostatných 10 rokov (podľa možností a okolností konkrétneho prípadu)

Kópie nájomných a iných užívateľských zmlúv týkajúce sa nehnuteľnosti

Kópie všetkých dokumentov a informácie, týkajúce sa prípadných súdnych, rozhodcovských, reštitučných, exekučných, správnych a iných konaní či sporov, ktoré s nehnuteľnosťou súvisia

Kópie dokumentov, týkajúce sa súhlasu na prevod nehnuteľnosti, ak ide o nehnuteľnosť, ktorá bola vo vlastníctve mesta, alebo obce (uznesenie príslušného zastupiteľstva a pod.)

Kópia územného rozhodnutia a územného plánu (záväzná aj smerná časť)

Originál, alebo notárom overená kópia územno-plánovacej informácie k pozemku (kópia)

Kópie dokumentov týkajúce sa prípadných tiarch na nehnuteľnosti (záložné právo, vecné bremeno a pod.)

Kópia zmluvy o výkone správy, Výmer a vyúčtovanie platieb spojených s užívaním nebytových priestorov

Iné informácie a kópie dokumentov, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na nehnuteľnosť (napr. z hľadiska životného prostredia, stavebného konania a pod.)

Kópia súhlasu mesta / obce s vykonávanou podnikateľskou činnosťou podľa zákona o obecnom zriadení (hluk, odpady a pod.)

Kópia stanoviska hygienika (ak je v nehnuteľnosti prevádzka s povinnosťou mať uvedené stanovisko)

Kópia vyhlásenia správcu dane z nehnuteľností o vyrovnaní daňových pohľadávok za danú nehnuteľnosť

Kópia revíznych správ (elektrika, voda, kanalizácia, plyn, bleskozvod, výťahy, požiarna ochrana a pod.)

Kópia energetického certifikátu k nehnuteľnosti

Originál, alebo notárom overená kópia dokumentov preukazujúcich zabezpečenie prístupu k nehnuteľností (komunikácie, vecné bremeno a pod.)

Od klienta / žiadateľa / lízingového nájomcu

Originál, alebo notárom overená kópia Výpisu z obchodného, alebo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace od podania žiadosti o financovanie;

Kópia obidvoch strán občianskeho preukazu štatutára, alebo štatutárov spoločnosti

Kópia zmluvy o bankovom účte, alebo kópia výpisu z bežného účtu

Kópia osvedčenia IČ pre DPH u platcu DPH

Súvaha v plnom rozsahu za bežné účtovné obdobie

Súvaha v plnom rozsahu za ostatné úplné účtovné obdobie (t.j. za posledné ukončené zdaňovacie obdobie)

Výkaz ziskov a strát za bežné účtovné obdobie

Výkaz ziskov a strát za ostatné úplné účtovné obdobie (t.j. za posledné ukončené zdaňovacie obdobie)

Príloha k účtovnej závierke za ostatné úplné účtovné obdobie

Daňové priznanie potvrdené daňovým úradom za ostatné úplné účtovné obdobie

 

Všetky tieto podklady je potrebné priniesť pri vybavovaní lízingu nehnuteľností. Sú to všeobecné podklady pre posúdenie a uzatvorenie lízingovej zmluvy. Je možné, že lízingová spoločnosť bude požadovať doplnenie podkladov podľa konkrétneho obchodného prípadu.

 

autor: Rastislav Višňovský

Podklady pre lízing nehnuteľností