Lízing nehnuteľností a univerzálny lízing sa v našej spoločnosti MONAQ Leasing, a. s. líšia tým, čo a akým spôsobom majetok financujú. Lízing nehnuteľností u nás ponúka financovanie nehnuteľností finančným spôsobom alebo operatívnym spôsobom. Univerzálny lízing slúži na financovanie technologických a strojných zariadení, nákladných vozidiel, prívesov a návesov, osobných a úžitkových motorových vozidiel. Stačí si len pokojne vybrať a lízing máte u nás vybavený veľmi rýchlo.

V článku vám ponúkneme prehľad o všetkých podkladoch, ktoré je potrebné doložiť pri vybavovaní univerzálneho lízingu.

Univerzálny lízing

1. K predmetu lízingu (hnuteľnosť)

Identifikácia budúceho predmetu financovania (napr. osvedčenie o evidencii a pod.)

V prípade spätného finančného lízingu (jazdene motorové vozidlo) dokumenty, resp. doklady preukazujúce nadobudnutie vlastníctva k predmetu financovania a certifikát originality motorového vozidla

V prípade spätného finančného lízingu (technológie a technologické celky) dokumenty, resp. doklady preukazujúce nadobudnutie vlastníctva k predmetu financovania

Kód štatistickej klasifikácie predmetu financovania (technológie a technologické celky)

2. Všeobecne

Identifikačné a kontaktné údaje klienta

Kópia zmluvy o bankovom účte, alebo výpis z účtu

Kópia IČ pre DPH v prípade platiteľa DPH

Pri vedení podvojného účtovníctva:

– súvaha v plnom rozsahu za bežné účtovné obdobie

– súvaha v plnom rozsahu za ostatné úplné zdaňovacie obdobie (t.j. za posledné ukončené zdaňovacie obdobie)

– výkaz ziskov a strát za bežné účtovné obdobie

– výkaz ziskov a strát za ostatné úplné účtovné obdobie (t.j. za posledné ukončené zdaňovacie obdobie)

– príloha k účtovnej závierke za ostatné úplné účtovné obdobie

– daňové priznanie potvrdené daňovým úradom za ostatné úplné účtovné obdobie

Pri vedení jednoduchého účtovníctva:

– výkazy o príjmoch a výdavkoch za bežné účtovné obdobie

– výkazy o príjmoch a výdavkoch za ostatné úplné účtovné obdobie (t.j. za posledné ukončené zdaňovacie obdobie)

– výkazy o majetku a záväzkoch za bežné účtovné obdobie

– výkazy o majetku a záväzkoch za ostatné úplné účtovné obdobie (t.j. za posledné ukončené zdaňovacie obdobie)

– daňové priznanie potvrdené daňovým úradom za ostatné úplné účtovné obdobie

 

3. Právnická osoba

Originál, alebo notárom overená kópia Výpisu z obchodného registra nie starší ako 3
mesiace od podania žiadosti o financovanie

Kópia oboch strán občianskeho preukazu štatutára, alebo štatutárov spoločnosti

 

4. Fyzická osoba – podnikateľ / živnostník

Kópia živnostenského listu

Originál, alebo notárom overená kópia Výpisu z živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace od podania žiadosti o financovanie

Kópia obidvoch strán občianskeho preukazu fyzickej osoby – podnikateľa

Potvrdenie o príjme potvrdené miestne príslušným daňovým úradom

5. Fyzická osoba – nepodnikateľ

Kópia obidvoch strán občianskeho preukazu fyzickej osoby – nepodnikateľa

Kópia ďalšieho dokladu totožnosti

Originál dokladu o príjmoch klienta (za predchádzajúce zdaňovacie obdobie: ročné zúčtovanie od zamestnávateľa, daňové priznanie typ B alebo iný doklad) a potvrdenie zamestnávateľa o príjme

Kópia komunálnej faktúry vystavenej na žiadateľa (SIPO, voda, elektrina, plyn, telefón)

 

Všetky tieto podklady je potrebné priniesť pri vybavovaní univerzálneho lízingu. Sú to všeobecné podklady pre posúdenie a uzatvorenie lízingovej zmluvy. Je možné, že lízingová spoločnosť bude požadovať doplnenie podkladov podľa konkrétneho obchodného prípadu.

 

autor: Rastislav Višňovský

Podklady pre univerzálny lízing