Rodinný podnik je definovaný v zákonoch Slovenskej republiky už dlhú dobu. Po rokoch ale Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) prišlo s novelou zákona o rodinných podnikoch. Dnes sa bližšie pozrieme na to, čo táto novela zákona obnáša.

 

Rodinný podnik

Rodinný podnik je definovaný v zákone už dlhé roky. Podľa štúdie Slovak Business Agency z roku 2018, rodinné podniky na Slovensku tvoria 60-80% z celkového počtu podnikov malých a stredných podnikateľov. Rodinné podniky sú na Slovensku teda živnosťami, spoločnosti s ručením obmedzeným a zriedkakedy akciové spoločnosti. Ako rodinné podniky sa neskôr definujú preto, že na chode podniku sa podieľajú ešte ďalší rodinný príslušníci. Zvyčajne ide o dvoch až piatich členov rodiny.

Najčastejšie spolu v rodinných podnikoch podnikajú manželia, súrodenci alebo blízki priami príbuzní. Počet rodinných podnikov podnikov je na Slovensku naozaj enormný a je možné vidieť, že podnikanie na Slovensku nadobúda nový rozmer a chytá nový dych.

 

Legislatívne zmeny

V poslednom období parlament schválil určité legislatívne zmeny v súvislosti s rodinným podnikaním na Slovensku. Tieto zmeny sú:

 1. vymedzenie samostatného rodinného podniku
 2. existencia rodinných väzieb v rodinnom podniku
 3. dôraz na posilňovanie a rozvoj rodinnej kultúry a rodinného prostredia
 4. existencia Rady rodinného podniku

1. Vymedzenie samostatného rodinného podniku

Podľa návrhu zákona musí byť každý rodinný podnik podnikateľom, t.j. ide o osobu, ktorá:

 • je zapísaná v obchodnom registri
 • podniká na základe živnostenského oprávnenia
 • podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

Návrh zákona tiež definuje rodinný podnik, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť. Tým pádom pôjde o rodinnú farmu.

2. Existencia rodinných väzieb v rodinnom podniku

Podľa návrhu zákona je druhým definičným znakom rodinná previazanosť. Členovia rodinného podniku sú:

 • manželia
 • členovia v priamom rade
 • súrodenci
 • iné osoby v rodinnom alebo v obdobnom pomere, ktoré sú si navzájom blízke.

Takto sa má dosiahnuť, aby bol zisk, účasť na vedení firmy a účasť na hlasovaní v prospech celej rodiny.

3. Dôraz na posilňovanie a rozvoj rodinnej kultúry a rodinného prostredia

Týmto sa má rodinný podnik odlíšiť od ostatných podnikov. Napĺňanie tohto bodu musí byť súčasťou zákaldného dokumentu rodinného podniku. Tento bod je dôležitý a významný pre fungovanie rodinného podniku a pre celkový rozvoj firmy.

 

4. Existencia Rady rodinného podniku

Podľa návrhu zákona ide o kolektívny orgán rodinného podniku. Štatút rady rodinného podniku schvaľuje vždy podnikateľ. Rada rodinného podniku má podľa návrhu zákona viacero funkcií, medzi ktoré patrí strategické smerovanie rodinného podniku aledbo plánovanie nástupníctva podniku, či príprava budúcej generácie na vedenie podniku. Má tiež určovať práva jednotlivých členov rodinného podniku, povinnosti členov rodinného podniku a jednotlivé vzťahy medzi rodinou a rodinným podnikom.

Návrh zákona tiež definuje, že rada rodinného podniku má mať najmenej troch členov. Pritom však majú členovia rodiny tvoriť väčšinový podiel. Každý člen rodinného podniku má mať pri hlasovaní jeden hlas. Nový podnik, ktorý sa bude chcieť registrovať, bude mať výnimku z okamžitého zriadenia Rady rodinného podniku. Ide o podnik, ktorý existuje menej ako rok a pred podaním žiadosti nevykonával hospodársku činnosť viac ako dva mesiace. Ak splní tieto podmienky, Radu rodinného podniku môže zriadiť dodatočne, avšak najneskôr tri mesiace od priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku.

 

 

Toľko v skratke o novele zákona o rodinnom podniku. Článok bol viac informačný ako praktický, no verím, že ste sa o novele zákona o rodinnom podniku dozvedeli niečo viac a v praxi to správne aplikujete. :))

 

 

 

 

 

autor: Rastislav Višňovský

zdroje: https://www.podnikajte.sk/pripravovane-zmeny-v-legislative/rodinny-podnik-bude-definovany-v-zakone
https://www.podnikajte.sk/manazment-a-strategia/rodinne-podniky-na-slovensku

Rodinný podnik