Pojmy v nadpise, zdá sa, pozná každý. Málokto ale vie ako ich v rámci firemného prostredia, či marketingovej stratégie firmy rozlíšiť a správne použiť ich význam. Stratégia sa niekedy zdá ako taktika, cieľ ako misia a naopak.

Stratégia vs taktika

Stratégia je v prvom rade nástroj na dosahovanie cieľov, ktoré majú dlhodobý a ďalekosiahly charakter. V iných knihách sa píše, že je to tiež cesta, ktorou podnik dosahuje svoje ciele a napľňa svoju misiu. To teda znamená, že stratégiou si dosahujme to, čo sme si na začiatku vytýčili. Môžeme tiež povedať, že stratégia rieši najzávažnejšie, zásadné a rozhodujúce problémy, ktoré sa týkajú prosperity a existencie podniku. Strategické rozhodnutia majú zvyčajne všeobecný a dlhodobý charakter.

Taktika je v podstate časť stratégie, ktorou sa sa plnia jednotlivé stanovené úlohy vytýčené v stratégií. A teda taktika odpovedá na otázku, aký postup má byť zvolený v danej konkrétnej situácii. Taktické rozhodnutia v rámci vymedzenej stratégie riešia menej závažné, krátkodobejšie a konkrétne problémy daného podnikania.

Najjednoduchšie si to predstavíme na príklade vojny. Velitelia sa vo vojne rozhodujú kam zaútočia, aké územie chcú obsadiť, prečo to pre nich z ich hľadiska je toto územie výhodné a pod.=STRATÉGIA. 
Po tomto rozhodovaní sa prichádza na rad ďalšie rozhodovanie v podobe kedy a v akom čase vojsko zaútočí, v akom počte, aké sú naše bojové schopnosti, aké zbrane máme k dispozícií a pod.=TAKTIKA.

Tiež je potrebné si uvedomiť, že pre určitý stupeň riadenia vo firme sa taktika môže stať stratégiou. Platí to najmä vtedy, keď hlavný manažment firmy rozhodne o stratégii a taktike a predá ju nižšiemu manažmentu. Pre nižšie postavený manažment sa práve taktické rozhodnutia môžu zdať akoby stratégiou. Do danej stratégie je potom potrebné vymyslieť určitú taktiku. Toto sa deje len z dôvodu postavenia manažérov (vyšší manažment>nižší manažment).

Misia a ciele podniku

Pár riadkov venujme aj misii a cieľom, ktoré rieši vrcholový manažment. Sú to dve veľmi dôležité časti, od ktorých sa následne odvíja stratégia a taktika firmy. Misiou sa vyjadruje poslanie a zmysel existencie firmy. Pričom základným poslaním (misia) firmy je poskytovať zákazníkom službu alebo nejaké výrobky. Cieľ je zasa popis žiaduceho stavu firmy, ktorý chce firma v budúcnosti dosiahnuť. Ciele sú pritom všeobecne základom riadenia vo firme.

 

Príklad z praxe…?

Vo svojej podstate príklady z praxe existujú aj nie. Rád by som ich sem napísal, na druhej strane sa veľmi ťažko vyhľadávajú a firmy ich nie vždy radi odhaľujú – i keď sú často hneď zjavné. Vymyslime si teda vlastný príklad.

PRÍKLAD

Prestavme si, že podnikáme v oblasti gastronómie priamo v centre Bratislavy. Máme vlastnú ázijskú reštauráciu, v ktorej zamestnávame výlučne ázijských renomovaných kuchárov. Ponúkame jedlá, ktoré svojimi kvalitnými surovinami a skvelou chuťou konkurujú mnohým podnikom v okolí. Aká bude naša misia, naše ciele, stratégia a taktika…?

Misia: Misiou spoločnosti je poskytovať našim zákazníkom chutné ázijské jedlá, pričom na ich prípravu používame kvalitné suroviny priamo z Ázie.

Cieľ: Naším cieľom je stať sa v rebríčkoch za najbližších 5 rokov najlepšou ázijskou kuchyňou na Slovensku a v strednej Európe. (pozn.: Uviedli sme ako príklad iba jeden cieľ, no cieľov si môžete stanoviť toľko, koľko potrebujete. Najčastejšie sa v praxi píše viacero cieľov a k nim ďalšie čiastkové ciele, ktoré chceme splniť)

Stratégia:

Ako sme už na začiatku spomínali, stratégia rieši naše ciele prakticky. Znamená to teda, že náš cieľ môžeme riešiť nasledovne:

Stratégiou našej firmy je preniknúť na trh a maximálne rozšíriť povedomie o našej firme minimálne v Bratislave a jej okolí. Dôležitým prvkom je tiež udržať si dobré vzťahy s dodávateľmi a podľa možností rozšíriť portfólio dodávateľov na diverzifikáciu rizika výpadku dodávok.

Taktika:

Keď máme nastavenú (pozn.: v našom prípade veľmi jednoduchú) stratégiu, následne pre ňu môžeme určiť taktické riešenia. Napríklad:

  • do konca mesiaca osloviť firmy s billboardovou reklamou a dohodnúť sa na jej umiestnení v 5 frekventovaných lokalitách vrámci Bratislavy
  • do dvoch mesiacov osloviť nájsť a osloviť nových dodávateľov a dohodnúť sa na konkrétnych podmienkach
  • vytvoriť reklamu na sociálnych sieťach (Facebook a Instagram) a prioritne ju cieliť na mladých ľudí s obľubou ázijskej kuchyne

Z mojej strany to je všetko! 🙂 Chcem len pripomenúť, že toto je veľmi, skutočne veľmi zjednodušený príklad toho ako sa vo firme rieši misia, cieľ, stratégia a taktika. Mnohým záležitostiam predchádzajú firemné stretnutia, analýzy (napr. PEST analýza, SWOT analýza,…), od ktorých neskôr závisí formulácia jednotlivých cieľov, stratégií, a pod. Verím, že ste získali aspoň minimálny prehľad o tom, čo jednotlivé pojmy znamenajú a ako sa (aspoň takto zjednodušene) v praxi používajú. 🙂

Pekný deň!

 

 

autor: Rastislav Višňovský

zdroje:

https://sk.gadget-info.com/difference-between-tactics

https://is.muni.cz/th/vy0fx/Bakalarska_praca_STULAK.pdf

https://www.euroekonom.sk/marketing/marketingove-planovanie/podnikatelske-strategicke-planovanie/

https://www.euroekonom.sk/podnikatelska-strategia-a-jej-tvorba/

https://sk.wikipedia.org/wiki/Strategický_manažment

Stratégia vs taktika