V dnešnej časti blogu si priblížime známu SWOT analýzu. Napriek tomu, že je známa, nie každý o tejto analýze vie a nie každý ju vie správne používať. V krátkosti si zhrnieme základné informácie o SWOT analýze a jej použitie si ukážeme na jednoduchom príklade.

SWOT analýza

SWOT analýza je veľmi jednoduchou metódou na spracovanie prehľadu o strategickej situácii podniku. Analýza komplexne spracúva vonkajšie prostredie (príležitosti a hrozby) a vnútorné prostredie (silné a slabé stránky). Slovíčko „SWOT“ pochádza z anglických slov: strenght – sila, weakness – slabosť, opportunities – príležitosti, threats – hrozby. SWOT analýza sa realizuje vždy iba pre jedno odvetvie, v ktorom sa podnik nachádza. Ak sa podnik nachádza vo viacerých odvetviach, je potrebné spraviť SWOT analýzu podniku pre každé jedno odvetvie.
SWOT analýza spája vnútorné prostredie podniku s vonkajším prostredím vplývajúcim na podnik. To znamená, že po zhrnutí silných a slabých stránok a príležitostí a hrozieb sa tieto časti vzájomne poprepájajú a následne sa vykoná TOWS analýza (TOWS analýzu ale v dnešnom článku robiť nebudeme). Z  danej TOWS analýzy neskôr vychádzajú  jendotlivé stratégie pre podnik.

Analýza O-T

Príležitosti a hrozby chápeme ako priaznivé alebo nepriaznivé vonkajšie podmienky pre firmu alebo organizáciu, ktoré jej buď pomáhajú pri dosahovaní cieľov (príležitosti) alebo organizácii sťažujú dosahovanie cieľov (hrozby). V praxi pri tvorbe SWOT analýzy VŽDY!!! začíname so spisovaním príležitostí a hrozieb. Ak by sme začínali silnými a slabými stránkami organizácie, mohli by sme sa pomýliť, zameniť si S-W s O-T a analýza by nám nevyšla správne.

Analýza S-W

Druhou v poradí je analýza S-W, teda analýza silných a slabých stránok organizácie. Na to, aby analýza S-W nebola subjektívna je potrebné sa zamerať na také silné a slabé stránky, ktoré sa dajú kvantifikovať alebo minimálne konkrétne zhodnotiť. V praxi pri tvorbe SWOT analýzy v druhom poradí spisujeme silné a slabé srtránky organizácie. Pri tomto postupe vieme dosiahnuť násobne presnejšie a kvalitnejšie výsledky.

Príklad SWOT analýzy…

V minulom článku sme si uviedli ako príklad z praxe vymyslené ázijskú reštauráciu s jej cieľmi, misiou, stratégiou. Pre uvedenie príkladu SWOT analýzy dnes opäť použijeme ako príklad indickú reštauráciu z minulého článku:

OPPORTUNITIES (príležitosti)

 • tvorba ďalších reštaurácií („pobočiek“) vo väčších mestách Slovenska
 • vytvorenie nových pracovných príležitostí – nábor nových zamestnancov
 • do najbližších 5 rokov výstavba ďalších dvoch „pobočiek“ v Bratislave
 • zväčšnie množstva stálych zákazníkov do najbližších 5 rokov o 100%

THREATS (hrozby)

 • veľmi silná konkurencia s ázijskou kuchyňou v okolí Bratislavy
 • (momentálne) kríza COVID-19 s koncom v nedohľadne
 • výpadok dodávky surovín v súvislosti s krízou COVID-19

STRENGHTS (silné stránky)

 • odborný vysokošpecializovaný personál kuchyne
 • kvalita dodávaných surovín
 • poloha reštaurácie – hlavné mesto/centrum Bratislavy
 • nízka fluktuácia zamestnancov

WEAKNESSES (slabé stránky)

 • malé množstvo zamestnancov
 • väčšie priestory reštaurácie – vyššie platby nájomného
 • slabý marketing na sociálnych sieťach

Treba tiež spomenúť, že v praxi sa pre jednotlivé časti SWOT analýzy uvádza v každej časti minomálne 7-10 príkladov. Je to z toho dôvodu, aby bolo možné vykonať kvalitnú SWOT analýzu. Na druhej strane je horná hranica stanovená preto, aby dáta neboli príliš detailné a neprehľadné.

 

My sme si dnes v každej časti uviedli 3-4 príklady, čo pre poukázania toho, ako sa SWOT analýza používa, úplne stačí.

 

Prajem pekný deň!

 

 

 

Zroje:

https://referaty.aktuality.sk/swot-analyza/referat-31384

Strategický marketing, Dagmar Lesáková a kolektív, 2014. ISBN: 978-80-89710-07-2

SWOT analýza