Čo je to dlhopis?

Ak chceme porozumieť tomu, čo sú to zabezpečené dlhopisy, je potrebné si najprv vysvetliť, čo sú to dlhopisy. Podľa Zákona č. 530/1990 Zb. zákonov Dlhopisy sú cenné papiere, s ktorými je spojené právo ich majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy tieto záväzky plniť.

Ak vydavateľ vydá dlhopisy, zaväzuje sa pri nich vyplácať pravidelné úroky ich majiteľovi. Vydavateľ dlhopisov platí úroky podľa zmluvy, tak ako sa zaručí. Úroky sú vyplácané pravidelne podľa zmluvy, väčšinou teda mesačne, štvrťročne alebo ročne. Na konci splatnosti dlhopisu sa splatí aj nominálna hodnota dlhopisu, teda hodnota, ktorú musel kupujúci na začiatku za dlhopis zaplatiť.

Výnosy dlhopisov

Výnosy z dlhopisov môžu byť stanovené niekoľkými základnými spôsobmi:

  1. Pevná úroková sadzba
    Pri pevne úročených dlhopisoch emitent vypláca úrokovú čiastku pravidelne v presne stanovených termínoch. Úrok ostáva stále rovnaký a počíta sa ako percentuálny podiel z nominálnej hodnoty dlhopisu.
  2. Pevná úroková sadzba a podiel na zisku
    Pri tomto type vyplácania sa výnos získava z fixnej časti (percentuálny podiel z nominálnej hodnoty dlhopisu) a variabilnej časti (zohľadňuje sa podiel na zisku).
  3. Pohyblivá úroková sadzba
    Pri pohyblivej úrokovej sadzbe sa stanoví horná a dolná hranica vyplácania úroku.

Zabezpečené dlhopisy

Dlhopisy takisto delíme na nezabezpečené a zabezpečené dlhopisy. Nezabezpečené dlhopisy sú dlhopisy, ktoré nie sú nijako kryté, inak povedané, nie sú ničím zabezpečené. Ak emitent vydá nezabezpečený dlhopis,znemaná to, že v prípade akýchkoľvek finančných alebo dlžných problémov, emitent vyplatí majiteľa dlhopisu až po urovnaní všetkých ostatných dlhov. Alebo emitent nevyplatí majiteľa nezabezpečeného dlhopisu vôbec.

Zabezpečené dlhopisy sú naopak dlhopisy, ktoré sú tzv. kryté, teda zabezpečené napríklad nehnuteľnosťami, ktoré emitent vlastní. V prípade akýchkoľvek aj finančných problémov, emitent majiteľa zabezpečeného dlhopisu vyplatí tak ako je dohodnuté v zmluve.

Zákon o dlhopisoch hovorí o zabezpečených dlhopisoch nasledovné:

„Zabezpečeným dlhopisom je dlhopis, pri ktorom za jeho splatenie alebo vyplatenie jeho výnosu ručí ručiteľ, alebo dlhopis, pri ktorom je jeho splatenie alebo vyplatenie jeho výnosu inak zabezpečené.“ 530/1990 Zb. – Zákon o dlhopisoch § 20b

 

Existujú teda aj spoločnosti, ktoré v rámci preukázania bezpečnosti, bonity alebo likvidity splácajú majiteľovi dlhopisu istinupriebežne podielovo. Jedným z nich je aj MONAQ Leasing, a. s.
MONAQ Leasing, a. s. emituje práve zabezpečené dlhopisy, ktoré môžete kúpiť.

Viac informácií o emitovaných dlhopisoch nájdete na: https://www.monaqleasing.sk/dlhopis-monaq-vynos-fix-5/

 

 

 

 

 

autor: Rastislav Višňovský, MONAQ Leasing, a. s.

Zabezpečené dlhopisy